Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / grudzień 2011 / KONSERWATOR: Konkurs na wyłonienie organizatorów form wsparcia

KONSERWATOR: Konkurs na wyłonienie organizatorów form wsparcia

Do 27 stycznia br. można składać wnioski na sfinansowanie organizacji zatrudnienia subsydiowanego i staży zawodowych dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Konserwator – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”.

  Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie są zobowiązane do zapoznania się z poniższymi informacjami oraz całością dokumentacji konkursowej.

  Podstawowe informacje o konkursie:

  Cel: Celem konkursu jest wyłonienie organizatorów form wsparcia, których oferty zatrudnienia subsydiowanego i/lub stażu zawodowego odpowiadają potrzebom beneficjentów ostatecznych projektu.

  W ramach konkursu wyłonione zostaną oferty zapewniające:

  • 110 miejsc zatrudnienia subsydiowanego w okresie IV-IX.2012 r.;
  • 22 miejsc zatrudnienia subsydiowanego w okresie IV-IX.2013 r.
  • 40 miejsc stażowych w okresie IV-IX.2012 r.;

   

  Prezentacja: Czym jest projekt „Konserwator - ..."?

  Prezentacja: Zasady konkursu

   

  Podmioty uprawnione do składania wniosku:

  Uprawnionymi do złożenia wniosku są wymienione poniżej podmioty pochodzące z terenu województwa małopolskiego:

  a/ samorządowe instytucje kultury;

  b/ gminy w zakresie  realizacji zadań własnych obejmujących ochronę zabytków i opieki nad zabytkami. W imieniu gminy wnioski składa urząd gminy/ miasta/ miasta i gminy jako potencjalny pracodawca.

  c/ organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką ochrony kultury i dziedzictwa narodowego;

  d/ kościelne osoby prawne zarządzające obiektami sakralnymi.

   

   Podstawowe wymagania dotyczące ofert zatrudnienia/ staży zawodowych:

   

       1. Oferty muszą dotyczyć zadań związanych z ochroną i promocją dziedzictwa narodowego bądź prowadzeniem działalności kulturalnej.

       2. Podmioty uprawnione mogą składać oferty wyłącznie na stanowiska niezwiązane zprowadzeniem działalności gospodarczej.

       3. Oferty nie mogą dotyczyć zadań prowadzonych przy obiektach zabytkowych stanowiących własność prywatną.

       4. Oferty pracy/ staży zawodowych muszą uwzględniać specyfikę grupy docelowej projektu.

   

   

  Informacje związane ze składaniem wniosków:

  1. Wniosek w wersji papierowej (1 egz.) powinien wpłynąć do WUP Kraków wterminie do27stycznia br.

  Uwaga: liczy się data wpływu do siedziby WUP w Krakowie.

   

  2.      Wersja elektroniczna wniosku powinna zostać wysłana na adres e-mail: konserwator@wup-krakow.pl niezwłocznie po przekazaniu wersji papierowej.

  3.      Załączniki:

  a.      Statut;

  b.     aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta (nie dotyczy wnioskodawców będących urzędem gminy/ urzędem miasta/ urzędem miasta i gminy);

  c.      zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

  d.      zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

  e.      umowa/inny dokument pomiędzy oferentem a dysponentem (załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy oferent nie jest dysponentem obiektu, przy którym prowadzone są prace)

   

  Do wniosku można dołączyć rekomendacje udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne i inne podmioty działające na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego. Rekomendacje nie są załącznikiem obowiązkowym.

   

  W 2012 roku ramowy harmonogram działań przedstawia się następująco:

  9.01.               ogłoszenie konkursu na wyłonienie organizatorów zatrudnienia subsydiowanego/ stażu    zawodowego.

  27.01              zamknięcie konkursu, ostatni dzień składania formularzy zgłoszeniowych.

  6.02.               rozstrzygnięcie konkursu, wybór organizatorów zatrudnienia subsydiowanego i staży zawodowych, rozpoczęcie rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu.

  22.02.             zakończenie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych.

  23.02 - 09.03. ocena formularzy zgłoszeniowych, rozmowy kwalifikacyjne u organizatorów form  wsparcia,  wybór kandydatów.

  12.03 - 23.03   doradztwo zawodowe dla uczestników projektu

  1.04 - 30.09     zatrudnienie subsydiowane, staż zawodowy (uwaga: w przypadku 23 stanowisk pracy wyłonionych w konkursie 2011r. w ramach ścieżki poprzedzającej rozpoczęcie zatrudnienia subsydiowanego może rozpocząć się 1.05)

   

   Informacja: Wszelkich informacji dotyczących założeń projektu „Konserwator", zasad konkursu, sposobu wypełniania wniosków udzielają pracownicy zespołu ds. realizacji projektu pod numerem telefonu: 0-12 61 98 433 lub e-mailowo: konserwator@wup-krakow.pl.

  Uwaga:  Od 1 stycznia 2012 roku zmieniła się siedziba projektu:  III piętro pokój 315

  Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej: www.wup-krakow.pl (zakładka: projekty WUP - Konserwator), dlatego prosimy o bieżące śledzenie pojawiających się informacji.