Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / marzec 2011 / Obradowała Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Obradowała Wojewódzka Rada Zatrudnienia

W środę 9 marca odbyło się szóste posiedzenie IV kadencji Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Krakowie. Rada obradowała tradycyjnie w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Podczas pierwszego w tym roku spotkania Rada przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2010. 

Członkowie Rady zaopiniowali pozytywnie przedstawioną przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Andrzeja Martynuskę - propozycję podziału środków Funduszu Pracy przyznanych na realizację w 2011 roku zadań dla Urzędu. Dyrektor Martynuska przedstawił także sprawozdanie ze stanu realizacji zadań WUP w Krakowie za rok poprzedni.

Kierownik Zespołu Strategii Rynku Pracy WUP Kraków - Pani Anetta Okońska przedstawiła również sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy przyznanych dla województwa małopolskiego na realizację zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w roku 2010.

Pracownik projektu WUP Kraków Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji - Pani Antonina Michalska omówiła wyniki badania Barometr Zawodów. Barometr jest badaniem jakościowym. Uczestniczą w nim eksperci z powiatowych urzędów pracy, w tym doradcy zawodowi, pośrednicy pracy i osoby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami.

W tym roku badanie po raz pierwszy zostało przeprowadzone w całej Małopolsce.

Efektem są zestawienia zawodów poklasyfikowanych w trzy grupy - tych, w których w najbliższym roku wystąpi niedobór pracowników, nadmiar pracowników oraz równowaga popytu i podaży. Zestawienia prezentowane są w formie plakatów - po jednym dla każdego małopolskiego powiatu.

Zapraszamy do zapozania się z wynikami "Barometru zawodów" na stronie naszego projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

PRZEJDŹ DO WYNIKÓW BADANIA