Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / maj 2011 / Ruszyła rekrutacja na staże

Ruszyła rekrutacja na staże

W dniu 4 maja 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - projekt "Konserwator" rozpoczął rekrutację osób na stanowiska stażowe na rok 2011.

Na stronie www.wup-krakow.pl/konserwator  w zakładce Dla uczestników projektu znajdziecie Państwo oferty staży zawodowych na rok 2011, z którymi należy się dokładnie zapoznać.

UWAGA: Przy kwalifikowaniu na stanowiska stażowe pierwszeństwo będą miały osoby bez doświadczenia zawodowego.

Prosimy o zapoznanie się także z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz z formularzem zgłoszeniowym, który stanowi podstawowy dokument w procesie rekrutacji.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia) oraz kserokopią dowodu osobistego należy złożyć do dnia 18 maja 2011r. na dzienniku podawczym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (Pl. Na Stawach 1) lub w siedzibie organizatora stażu. Informacja o miejscu złożenia formularza zawarta jest w ofertach stażowych każdego z organizatorów.

Wypełnienie formularza i dostarczenie lub przesłanie go na w/w adres będzie równoznaczne ze zgłoszeniem się do rekrutacji i akceptacją postanowień regulaminu.

Formularze zgłoszeniowe w pierwszym etapie przejdą ocenę formalną na podstawie przygotowanego formularza. Drugim etapem rekrutacji jest ocena merytoryczna, na podstawie formularza, polegająca na wyłonieniu spośród osób, które przeszły rekrutacje formalną tych, które spełniają kryteria przedstawione w ofertach staży. W przypadku oferty na stanowisko, gdzie przewiduje się zatrudnienie 1 osoby, na rozmowę do organizatora staży kierować się będzie do 5 kandydatów, a w przypadku wymaganej większej liczby osób na dane stanowisko, liczba kandydatów uwarunkowana będzie ilością oraz kwalifikacjami osób, które przeszły ocenę merytoryczną. Osoba wyłoniona przez Organizatora stażu będzie zobowiązana podpisać Deklarację przystąpienia do Projektu.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie powiadomione zostaną telefonicznie, mailowo bądź listownie.