Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2011 / lipiec 2011 / Konkurs na najlepsze partnerstwo społeczno-prywatne już trwa!

Konkurs na najlepsze partnerstwo społeczno-prywatne już trwa!

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do udziału w konkursie na najlepsze partnerstwo społeczno-prywatne.

 

28 czerwca ruszył nabór zgłoszeń w konkursie, którego celem jest wyróżnienie partnerstw społeczno-prywatnych, czyli takich, w których biznes i podmioty społeczne wykorzystują swój potencjał dla efektywniejszej walki z wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie narzędzi rynkowych. Organizatorem konkursu jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce oraz Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (KOEFS).

 

Partnerstwa społeczno-prywatne to takie, dzięki którym organizacje społeczne prowadzące działalność gospodarczą uzyskują pełną profesjonalizację oraz mają realne szanse stania się samofinansującymi się przedsięwzięciami społecznymi. To też przejaw realnej odpowiedzialności biznesu, która traktuje swoje zasoby, ludzkie i materialne, jako narzędzia, które w rzeczywisty sposób mogą przyczynić się do poprawy sytuacji osób bezrobotnych, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Promocja takich rozwiązań to jednocześnie promocja najlepszych praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR - corporate social responsibility)

„Czas by przedstawiciele organizacji pozarządowych czy podmiotów ekonomii społecznej przestały traktować biznes jako jedynie źródło potencjalnych dotacji finansowych.  Z drugiej strony firmy muszą oduczyć się patrzenia na organizacje społeczne jako partnera jedynie w kwestiach podbudowywania swego wizerunku. Partnerstwa społeczno-prywatne są okazją do wzajemnego poznania się, zrozumienia specyfiki swoich działań i potrzeb" mówi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie partnerstwa społeczno-prywatne, zaangażowane w tworzenie trwałych i stabilnych przedsięwzięć społecznych służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej po jednym przedstawicielu: podmiotu prywatnego (przedsiębiorstwa prywatnego, instytucji otoczenia biznesowej) oraz podmiotu społecznego (przedsiębiorstwa społeczne lub/i organizacji pozarządowej). Dodatkowo, w skład partnerstwa mogą wchodzić także instytucje publiczne, w tym m.in. instytucje rynku pracy, pomocy społecznej, placówki dydaktyczno-edukacyjne.

Przykłady takich partnerstw można znaleźć na stronie http://www.undp.org.pl/Co-robimy/Ekonomia-spoleczna2/Modelowe-partnerstwa-lokalne-na-rzecz-ekonomii-spolecznej.

„Włączenie się Krajowego Ośrodka EFS w to przedsięwzięcie wynika z naszego przeświadczenia, że konkurs jest cenną inicjatywą na rzecz rozwoju lokalnego oraz wspierania i aktywizacji środowisk lokalnych" -podkreśla Izabela Grabowska, naczelniczka Krajowego Ośrodka EFS w Centrum Projektów Europejskich.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 19 września br. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.partnerstwo.roefs.pl. Nagrodą w konkursie jest wyjazd dwóch przedstawicieli Laureata Konkursu na wizytę studyjną do jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej zorganizowaną przez Krajowy Ośrodek EFS oraz szkolenie zorganizowane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Dodatkowo Zwycięzca otrzymuje dyplom i statuetkę. Uroczysta Gala wręczenia nagród nastąpi w dniu 24 października, który jest jednocześnie dniem ONZ.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Kostulską, ekspertką ds. współpracy z biznesem, e-mail: konkurspsp@cpe.gov.pl

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.