Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2014 / grudzień 2014 / Gwarancje dla młodzieży

Gwarancje dla młodzieży

Dlaczego młodzi?

Sytuacja osób młodych na europejskim rynku pracy nie jest łatwa. W 2013 r. bezrobocie w Unii Europejskiej (UE 28) wśród osób w wieku poniżej 25 lat wynosiło 23,4%.

Komisja Europejska, w odpowiedzi opracowała Gwarancję dla Młodzieży - skierowany do państw członkowskich postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 r.ż., którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Młodzi priorytetem Samorządu Województwa

Małopolska należy do grupy najmłodszych demograficznie województw w skali kraju. 37% Małopolan ma mniej niż 30 lat. Stopa bezrobocia osób młodych do 24 roku życia wynosiła 25,5% i obserwowany był jej spadek w stosunku do lat poprzednich.

Dla tych, co mają trudności na rynku pracy

Działania podejmowane w Małopolsce ukierunkowane  są  nie tylko na wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia lub zagrożonych jego utratą, ale  także osób zagrożonych wykluczeniem  społecznym. Osoby z tej grupy miały możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego, doradczego, pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia, zdobyciu doświadczenia zawodowego, zmianie lub podniesieniu kwalifikacji, czy rozpoczęciu działalności gospodarczej. Do połowy 2014 r. w projektach ukierunkowanych na wsparcie osób młodych w wieku 15-29 lat na rynku pracy z różnych form pomocy skorzystało ponad 126 tys. osób.­­­­­­

Dla tych, którzy chcą podnosić kwalifikacje

Jednym z priorytetów Samorządu Województwa jest wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na zwiększenie udziału Małopolan w kształceniu ustawicznym, potwierdzanie i uznawanie kwalifikacji uzyskanych drogą pozaformalną oraz zapewnienie wysokiej jakości oferty szkoleniowej. Młodzi, którzy nie ukończyli 30 roku życia, stanowią 30% uczestników działań nakierowanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz uzupełnienie wykształcenia formalnego.

Dla tych, którzy są innowacyjni

Małopolska to również potencjał naukowo-badawczy. 1,4 tys. małopolskich studentów i absolwentów objętych zostało szkoleniami i doradztwem w zakresie przedsiębiorczości akademickiej. Szansą dla rozwoju innowacyjnych pomysłów osób młodych stały się również staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach oraz pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych. Dotychczas staż w małopolskich przedsiębiorstwach odbyło 116 młodych naukowców.

Wsparcie w urzędach pracy

Wsparcie osobom młodym oferują również powiatowe urzędy pracy. Młodzież do 25 r.ż. stanowią jedną z priorytetowych grup, do których kierowane są działania publicznych służb zatrudnienia. Tylko w 2013 r. z różnych form wsparcia oferowanych przez powiatowe urzędy pracy skorzystało 11 956 osób w wieku 18-24. Osoby młode najczęściej korzystały ze staży (64,5%), na drugim miejscu znalazły się szkolenia - skorzystało z nich 14,2% zarejestrowanych młodych bezrobotnych.

Zobacz jak fundusze unijne wspierają młodych

Działania WUP Kraków na rzecz wsparcia osób młodych w latach 2014-2020

WUP w Krakowie, w odpowiedzi na zaproszenie MPiPS  do przygotowania konkursów regionalnych na realizację Gwarancji dla Młodzieży w celu szybkiego ich uruchomienia przygotował projekt Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży. Dzięki założeniu partnerskiego wypracowania wytycznych do konkursów regionalnych ogłaszanych na inicjatywy wspierające młodzież okazał się on propozycją najbardziej odpowiadającą oczekiwaniom MPiPS i został wskazany do naśladowania przez inne województwa.

Działania WUP w Krakowie koncentrują się obecnie się nie tylko na budowaniu partnerstwa oraz konsultowaniu założeń do konkursów, które ogłaszane będą w 2015 r. Głęboka analiza różnych grup osób młodych, pozwoliła wybrać te najbardziej potrzebujące wsparcia oraz przygotować pomoc skrojoną na miarę.  Z drugiej strony w proces przygotowania włączona została sama młodzież. Zbierana jest ich opinia na temat możliwości wsparcia, koniecznych rozwiązań, które ułatwią im wejście na rynek pracy. W ramach przygotowań do wdrażania Programu Gwarancje dla Młodzieży Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zorganizował również szereg spotkań informacyjnych dla młodzieży, podczas których nie tylko informował na temat planowanych działań na rzecz młodych, ale również możliwościach w zakresie poradnictwa i usług świadczonych przez doradców z Centrum Informacji i Planowania Kariery WUP Kraków.

Przeczytaj relację ze spotkania inaugurującego Partnerstwo, które odbyło się w WUP Kraków

Gdzie można dowiedzieć się więcej na temat Programu i oferowanego wsparcia?

Wszystkie informacje na temat ogłaszanych konkursów będą pojawiać się na stronie WUP Kraków. Jednocześnie zachęcamy do odwiedzenia profilu na facebooku - pociagdokariery.pl. Znaleźć tam można informacje na temat uczenia się, podnoszenia kwalifikacji, a także porady jak skutecznie szukać pracy, czy jaką ścieżkę edukacyjną wybrać.