Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2014 / grudzień 2014 / Gwarancje dla Młodzieży

Gwarancje dla Młodzieży

Z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zawiązane zostało Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych.

Podczas konferencji, która odbyła się  15 grudnia w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie  58 małopolskich  instytucji młodzieżowych i działających na rzecz młodych  podpisało porozumienie inicjujące Partnerstwo.  Partnerzy wspólnie zadeklarowali współpracę na rzecz czynienia Małopolski regionem szans dla młodych.

Partnerstwo jest jednym z efektów działań podejmowanych przez WUP Kraków w celu przygotowania konkursów regionalnych w ramach Programu Gwarancje dla Młodzieży. Współpraca różnych instytucji: reprezentujących sektor obywatelski (fundacje, stowarzyszenia), biznesu (organizacje pracodawców, firmy oraz przedsiębiorstwa społeczne), edukacji (uczelnie, akademickie i szkoły) oraz samorządowy (powiatowe urzędy pracy, gmina miejska Kraków, miejskie jednostki organizacyjne) pozwoliła na wypracowanie wytycznych konkursowych na inicjatywy na rzecz młodych, które będą ogłaszane w 2015 r.  Przeprowadzona została głęboka diagnoza sytuacji młodych Małopolan obejmująca analizę danych zastanych i badania fokusowe wśród wybranych grup:  osób niepełnosprawnych, studentów, rodziców, mieszkańców obszarów wiejskich, młodzieży z Małopolskich Ośrodków Wychowawczych, młodych z placówek opiekuńczo-wychowawczych, migrantów. Odbyły się spotkania z instytucjami, swoje opinie zaprezentowali również pracodawcy.


Jak wspierać młodzież?
Brak lub małe doświadczenie, brak umiejętności poszukiwania pracy, brak ofert pracy lub ich mała atrakcyjność oraz stereotypy „młodego = niedoświadczonego pracownika” – to główne bariery na jakie napotykają młodzi ludzie na rynku pracy. Badania pokazały zróżnicowanie młodzieży, stąd konieczność zindywidualizowania pomocy oraz dostosowanie form wsparcia do problemów danej grupy. Nacisk należy położyć na wsparcie młodych w zakresie poradnictwa całożyciowego, przedsiębiorczości i mobilności, a także budowaniu umiejętności elastycznego podejścia do sfery zawodowej. Poradnictwo zawodowe winno być realizowane profesjonalnie, nie być jednorazową inicjatywą. Wsparcie musi mieć charakter zwrotny, dzięki czemu kreować będziemy w młodych świadomość i odpowiedzialność za swoje kroki zawodowe. Jednocześnie konieczne jest tworzenie pozytywnego klimatu, kultury i szacunku wobec pracy.

Więcej o problemach młodzieży oraz rekomendacjach dot. przyszłych działań na rzecz młodych w prezentacji.

Polecamy materiały filmowe prezentujące młodych, przedsiębiorczych i kreatywnych Małopolan.