Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2014 / grudzień 2014 / Innowacyjne rozwiązania dla rynku pracy

Innowacyjne rozwiązania dla rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie od lat wprowadza nowe rozwiązania, które mają na celu usprawnienie funkcjonowania rynku pracy. Dzięki zaangażowaniu własnej kadry oraz współpracy z partnerami realizuje różnego rodzaju projekty i programy wspierające Małopolan. Powstaje wiele nowatorskich rozwiązania. Część z nich mogła być zrealizowana dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Myślenie innowacyjne pojawia się wraz z potrzebą nowych rozwiązań. Ciągle dokładamy starań, aby przetestowane produkty dalej funkcjonowały i nie stały się tylko dobrze zapowiadającymi się pomysłami. Wszystkie nasze działania podejmujemy kierując się misją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, czyli: „Kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski”.

A oto lista innowacyjnych rozwiązań już „zaszczepionych” w Małopolsce:

Barometr zawodów to innowacyjne w skali kraju badanie zapotrzebowania na zawody w Małopolsce. Ta krótkookresowa prognoza klasyfikuje zawody jako nadwyżkowe, deficytowe oraz zrównoważone.  Na specjalnie uruchomionym portalu internetowym www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl w szybki i łatwy sposób można znaleźć dane dotyczące wybranej profesji czy powiatu. Barometr jest narzędziem wypracowanym w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.

Bon szkoleniowy wspiera przedsiębiorców i pracowników firm tak, aby szkolenia były dostosowane do realnych potrzeb odbiorców, a finansowanie tych usług było efektywne i przejrzyste. Przedsiębiorcy otrzymują szkolenia skrojone na miarę oraz gwarancję wysokiej jakości usług. Bon szkoleniowy można wykorzystać wyłącznie w instytucjach szkoleniowych ze znakiem jakości Małopolskich Standardów Usług edukacyjno-Szkoleniowych – już 100 instytucji posiada znak jakości. System bonu szkoleniowego został wypracowany w ramach projektu Podmiotowe finansowanie kształcenia.

Model zlecania usług aktywizacyjnych wypracowany w ramach projektu Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych, narodził się z potrzeby indywidualnego podejścia do pomocy bezrobotnym. Współpraca służb zatrudnienia z firmą KPMG, zaowocowała rozwiązaniem dającym możliwość sprawnego i efektywnego zlecania usług pośrednictwa pracy przez podmioty publiczne agencjom zatrudnienia. Ostateczna wersja modelu będzie nowym narzędziem, za pomocą którego powiatowe urzędy pracy będą mogły wspierać swoich klientów, w szczególności tych, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Trener zatrudnienia wspieranego to metoda pracy z osobą długotrwale bezrobotną. Jest to innowacyjne podejście do aktywizacji, w którym wsparciem obejmuje się wszystkie sfery życia (zawodową, społeczną i rodzinną). W projekcie „Holownik – nowa usługa aktywizacji zawodowej” metoda pracy trenera zatrudnienia wspieranego została upowszechniona w ponad 40 małopolskich instytucjach rynku pracy, pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych. Pomimo tego, że projekt już się zakończył to trenerzy dalej aktywizują z sukcesem nowe osoby.

Małopolski pociąg do kariery to regionalny serwis zawierający informacji o realizowanych w Małopolsce inicjatywach z zakresu uczenia się przez całe życie. Jest użytecznym narzędziem zarówno dla osób, które niezależnie od wieku i już zdobytych kwalifikacji nadal pragną uczyć się, jak i dla instytucji zajmujących się w Małopolsce kształceniem ustawicznym. Serwis ma za zadanie promocję wśród Małopolan idei kształcenia się i ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Partnerstwo na rzecz uczenia się wypracowane w ramach projektu Małopolskie Partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń, to szeroka inicjatywa ponad 130 instytucji działających na rzecz promocji kształcenia i poradnictwa zawodowego. Oprócz wypracowania innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy, partnerzy angażują się w organizację lokalnych wydarzeń promujących uczenie się takich jak: Edukacyjna Gmina Małopolski czy Małopolski Dzień Uczenia się.

Współpraca przygraniczna to efekt wieloletniej współpracy strony polskiej i słowackiej w ramach projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy. Partnerzy wspólnie działają na rzecz przygranicznego rynku pracy w obszarze edukacji, mobilności oraz integracji społecznej. Inicjują wspólne projekty i przedsięwzięcia na rzecz podnoszenia poziomu zatrudnienia mieszkańców
przygranicznych obszarów. Jednym z efektów projektu jest międzynarodowy portal www.praca-plsk.eu.