Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2014 / grudzień 2014 / Prezentacja kompleksowych informacji o zawodach i ofertach zatrudnienia - kontynuacja prac analitycznych w komponencie ponadnarodowym

Prezentacja kompleksowych informacji o zawodach i ofertach zatrudnienia - kontynuacja prac analitycznych w komponencie ponadnarodowym

W dniach 25-26 listopada br. pracownicy Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, (projekt badawczy WUP w Krakowie) spotkali się z partnerami z Czech w związku z realizacją komponentu ponadnarodowego.

25 listopada, w Hotelu Novotel Kraków Centrum, odbyło się drugie posiedzenie Grupy Sterującej w komponencie ponadnarodowym. Spotkanie poprowadził Dyrektor WUP w Krakowie Andrzej Martynuska. Celem posiedzenia było zaprezentowanie członkom Grupy stanu prac analitycznych.

Posiedzenie rozpoczęło się od słowa wstępu Dyrektora WUP, który przedstawił genezę i cel spotkania. W dalszej części zostały zaprezentowane założenia komponentu ponadnarodowego oraz przebieg pierwszego posiedzenia Grupy Sterującej, które odbyło się w lipcu br.

 

Następnie dr Artur Gajdos z Uniwersytetu Łódzkiego, zaprezentował narzędzie „Prognozowanie Zatrudnienia" stworzone w ramach projektu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Serwis www.prognozowaniezatrudnienia.pl prezentuje wyniki analiz i prognoz, wykonanych przez IPiSS we współpracy z konsorcjum ekonometrycznym z Uniwersytetu Łódzkiego. Zawiera dane za lata 1995-2011 oraz oparte na nich prognozy do 2020 roku. Umożliwia prezentację i analizę danych o liczbie pracujących w przekrojach wojewódzkich lub sektorowych (rolnictwo, przemysł, w tym budownictwo, usługi rynkowe i usługi nierynkowe) oraz w podziale na średnie grupy zawodowe. Dane prezentowane są w formie tabel, wykresów liniowych i słupkowych oraz map.

Przedstawiciele partnera z Czech - Krajowego Funduszu Szkoleń (NVF) omówili sposób wyboru zawodów (nazywany grupowaniem - clustering) oraz prezentacji informacji o zawodach na przykładzie projektów, w których realizacji uczestniczy (bądź uczestniczyło) ich obserwatorium. W serwisie Czech future skills, który był pierwszym tego typu projektem realizowanym przez NVF oraz w projekcie przygotowywanym dla regionu morawsko-śląskiego, dane prezentowane są na różne sposoby: w formie tabel, wartości bezwzględnych lub procentowych, automatycznie generowanego tekstu, a także na skalach opisowych i z użyciem symboli.

W dalszej części spotkania zostały zaprezentowane propozycje listy zawodów oraz zestawu wskaźników opisujących sytuację w zawodach, opracowane przez Obserwatorium we współpracy z partnerem. Były one przedmiotem dyskusji z uczestnikami posiedzenia Grupy Sterującej, którzy podkreślali konieczność dopasowania tworzonego narzędzia do możliwości i potrzeb odbiorców. Ustalono, iż odbędzie się spotkanie konsultacyjne z doradcami zawodowymi w celu ustalenia listy zawodów do dalszych prac oraz przedyskutowania sposobu ich wizualizacji.

Drugiego dnia, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, odbyło się spotkanie robocze, w którym uczestniczyli pracownicy Obserwatorium oraz przedstawiciele partnera ponadnarodowego. Szczegółowo dyskutowali na temat grupowania zawodów i definiowania wskaźników, które dzień wcześniej zaprezentowano członkom Grupy Sterującej. Główne wątki dyskusji dotyczyły grupowania poszczególnych grup zawodowych, prezentowania odpowiednich wskaźników, z uwzględnieniem Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, dostępnych źródeł danych, w tym Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Rozmawiano także o możliwościach wizualizacji danych na przykładzie doświadczeń partnera z Czech.