Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2014 / kwiecień 2014 / Uczniowie szkół zawodowych i ich pomysły na dalszą karierę

Uczniowie szkół zawodowych i ich pomysły na dalszą karierę

Wybrali naukę konkretnego zawodu, a teraz rzeczywistość weryfikuje ich plany. To, co zamierzają robić w przyszłości, przedstawili pod koniec nauki w swojej macierzystej szkole.

Informacje o uczniach można znaleźć w ulotce Twój zawód. Twoja przyszłość?. Zostały w niej zaprezentowane wyniki badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2013/2014, które zrealizowano w ostatnim kwartale 2013 roku. Wzięło w nim udział 13 113 uczniów z 200 zespołów małopolskich szkół.

Edukacja. Wśród badanej młodzieży kończącej szkoły zawodowe gotowość do podjęcia dalszej nauki wyraziło 40%. Należy jednak zauważyć, że najwięcej chętnych znajdziemy pośród uczniów techników - 41%. Rzadziej natomiast wolę dalszej nauki wyrażały osoby ze szkół policealnych - 38% i zasadniczych szkół zawodowych - 34%.

Forma dalszego kształcenia wśród kończących szkoły zawodowe nie jest jednolita. Uczniowie bowiem, obok rozpoczęcia nauki na studiach wyższych, wybierają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji poprzez udział w kursach, ale także naukę w liceach uzupełniających czy szkołach policealnych.

Praca. W perspektywie trzech ostatnich lat widocznie maleje procent uczniów, którzy mają zagwarantowaną pracę zgodną z wyuczonym zawodem (bezpośrednio po ukończeniu szkoły). W tegorocznej edycji badania udział ten wyniósł 8%. Dla porównania w ubiegłym roku było to 13%, a przed dwoma laty - 14%. Uczniowie chcą podejmować zatrudnienie, ale nie zawsze szukają go w profesjach, w których się kształcili: 37% szuka posady w zawodzie, a 40% - jakiejkolwiek pracy.

Istotnym czynnikiem branym pod uwagę przez pracodawców jest doświadczenie zawodowe. Należy zauważyć, że jest ono różnicowane przestrzennie. Uczniowie, którzy zdobywają najwięcej umiejętności praktycznych pochodzą z powiatów: wielickiego (66,8%), nowosądeckiego (63,3%) czy krakowskiego (63,2%). Natomiast najmniejsze doświadczenie zawodowe charakteryzuje młodzież z powiatów: proszowickiego (40,5%), gorlickiego (45,7%), oświęcimskiego (47,5%). 

Migracja. Zamiar wyjazdu z Polski zadeklarowało  27% uczniów. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że różna jest perspektywa czasowa planowanych wyjazdów zagranicznych - na stałe, na czas wakacji i z opcją powrotu do kraju. Najbardziej popularnymi krajami wciąż pozostają Niemcy i Wielka Brytania. Największą wolę opuszczenia kraju zadeklarowali uczniowie pochodzący z powiatów: tarnowskiego (28%), brzeskiego (27,3%) czy dąbrowskiego (25,8%). Najmniejsze zainteresowanie zagranicznym wyjazdem w celu znalezienia pracy lub kontynuacji nauki wyraziły osoby z powiatu proszowickiego (10,2%), oświęcimskiego (13,1%) i miechowskiego (13,4%).

Ulotka została przygotowana w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.