Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / kwiecień 2015 / Pracujący Małopolanie

Pracujący Małopolanie

WUP w Krakowie zaprasza do zapoznania się z najnowszą publikacją przygotowaną w ramach projektu "Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji".

W 2013 roku w Małopolsce pracowało około 1 315 tys. osób, czyli o 101 tys. więcej, niż 9 lat wcześniej. Pracujący stanowili 49% mieszkańców w wieku produkcyjnym. Ponad połowa z nich pracowała w usługach, a jedna trzecia - w budownictwie i przemyśle. Na przestrzeni badanej dekady znacznie zmalał udział pracujących w rolnictwie - z 23% w 2004 roku do 11% w 2013.

Wzrost znaczenia usług w gospodarce regionu zmienił również strukturę zawodowa pracujących. W omawianym okresie W ciągu 10 lat w Małopolsce wzrosła liczba pracujących specjalistów - o prawie 99 tys. - oraz sprzedawców i pracowników usług osobistych - o ponad 52 tys. Jednocześnie o połowę (czyli 143 tys. osób) zmniejszyła się liczba pracujących rolników (zaliczanych do jednej grupy z ogrodnikami, leśnikami i rybakami). Zmniejszyła się także liczba Małopolan wykonujących prace proste (czyli najprostsze prace fizyczne, niewymagające żadnego wykształcenia).

Najpopularniejszą formą zatrudnienia w Małopolsce jest praca najemna z umową na czas nieokreślony. Udział osób pracujących w ten sposób wzrósł z 50% w 2004 roku do 58% w 2013 roku. Drugą co do liczności grupą są pracujący na własny rachunek, przy czym ich udział obniżył się w omawianej dekadzie z 24% do 20%. Osoby pracujące najemnie na umowach czasowych to niespełna 19% pracujących Małopolan, a ich liczba wzrosła z 17%, głównie po 2008 roku. Najmniej liczną grupę stanowią ci, dla których głównym źródłem utrzymania jest pomoc w rodzinnej firmie. Ich liczba spadła z 9% w 2004 roku do 3,3% w 2013 roku.

Pracujący Małopolanie są pod względem demograficznym stosunkowo młodą zbiorowością. Udział zatrudnionych w wieku do 25. roku życia był w województwie o około 20% wyższy niż w średnio w Polsce. Mimo to Małopolanie w wieku od 15 do 24 lat stanowili nieliczną grupę w stosunku do pozostałych grup wiekowych. Na koniec 2013 roku w regionie pracowało 105,5 tys. młodych ludzi. W latach 2011-2013 liczba i udział osób najmłodszych w zatrudnieniu były niskie i spadały, co przy generalnym wzroście zatrudnienia wskazuje na pogorszenie sytuacji tych osób na rynku pracy. Spadek liczby pracujących w najmłodszej grupie wiekowej występował już od 2004 roku. W efekcie do 2013 roku liczba pracujących w wieku od 15 do 24 lat zmniejszyła się w województwie o ponad 40%. Podobny spadek zaobserwowano również w drugiej skrajnej grupie wiekowej (od 65 do 84 lat), podczas gdy w pozostałych grupach w tym okresie nastąpił wzrost liczby pracujących.

"Pracujący Małopolanie" to analiza przygotowana w oparciu o wyniki cyklicznego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Została przygotowana na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, przez dr Artura Gajdosa z Uniwersytetu Łódzkiego. Streszczenie wyników zawiera ulotka pod tym samym tytułem.

Raport i ulotka dostępne są w serwisie internetowym Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.