Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / czerwiec 2015 / Ruszył pierwszy nabór w ramach RPO WM

Ruszył pierwszy nabór w ramach RPO WM

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

Nabór skierowany jest do powiatowych urzędów pracy z terenu województwa małopolskiego i trwa od 23 do 26.06.2015 r. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi 17.07.2015 r.

Dofinansowanie przyznane będzie na projekty z zakresu wdrożenia instrumentów i usług rynku pracy wynikających z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, a także zwiększenia możliwości zatrudnienia osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP (I i II profil pomocy), przy czym ze wsparcia wyłączone będą osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy.

Ogólna pula środków z Funduszu Pracy przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 24 854 000,00 PLN.

Szczegóły i dokumentacja konkursowa