Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2016 / listopad 2016 / Spotkanie instytucji współpracujących na rzecz rynku pracy przy granicy Polski i Słowacji

Spotkanie instytucji współpracujących na rzecz rynku pracy przy granicy Polski i Słowacji

29 listopada 2016 r. w Nowym Sączu spotka się 65 instytucji współpracujących na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji. Będzie miało miejsce także spotkanie Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.

Spotkanie Partnerstwa na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji "POPRAD – DUNAJEC" poprzedzi konferencja poświęcona rozwojowi regionów przygranicznych dzięki wykorzystaniu środków Funduszy Europejskich. Bezpośrednio po konferencji odbędzie się spotkanie Rad Partnerów dla następujących obszarów: edukacji na rzecz rynku pracy, mobilności zawodowej, integracji społeczno-zawodowej. Będzie miało miejsce także spotkanie grupy roboczej ds. pracy i polityki społecznej Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, podczas którego zostaną omówione planowane wspólne działania przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej.

Partnerstwie na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji "POPRAD – DUNAJEC" 

Partnerstwo na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji "POPRAD - DUNAJEC" powstało w marcu 2013 r. jako efekt wieloletniej współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz powiatowych urzędów pracy z subregionu nowosądeckiego z instytucjami rynku pracy po stronie słowackiej.

Poza urzędami pracy z terenów przygranicznych Polski i Słowacji do partnerstwa przystąpiły uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, związki pracodawców i inne instytucje związane lub też zainteresowane przepływami pracowników na transgranicznym rynku pracy.

W sumie partnerstwo tworzy 65 instytucji, z tego 34 instytucje z Polski (subregion nowosądecki województwa małopolskiego).

Celem partnerstwa jest działalność na rzecz transgranicznego rynku pracy w 3 obszarach: edukacji na rzecz rynku pracy, mobilności zawodowej, integracji społeczno-zawodowej poprzez inicjowanie wspólnych projektów i działań na rzecz podnoszenia poziomu zatrudnienia mieszkańców przygranicznych obszarów.

Jednym z rezultatów współpracy jest przeprowadzenie badania Barometru Zawodów po stronie słowackiej przez dwa Urzędy Pracy Spraw Socjalnych i Rodziny, tj.  Keżmarok i Stara Lubovnia. Takie same badanie zostało zrealizowane we wszystkich powiatach Małopolski.

Aktualne Barometry Zawodów z podregionu nowosądeckiego i Kraju Preszowskiego dostępne są na stronie partnerstwa www.praca-plsk.eu.

Pobierz program spotkania Partnerstwa na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji "POPRAD – DUNAJEC"