Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2016 / grudzień 2016 / IV posiedzenie Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD-DUNAJEC

IV posiedzenie Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD-DUNAJEC

Po raz kolejny członkowie Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD-DUNAJEC spotkali się na posiedzeniu partnerów. Było to już czwarte spotkanie i miało miejsce w MCK „SOKÓŁ” w Nowym Sączu.

Spotkanie otworzył Jacek Pająk - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Partnerów przywitali również przewodniczący partnerstwa po polskiej oraz słowackiej stronie: Andrzej Martynuska - główny specjalista ds.współpracy partnerskiej i rozwoju kapitału ludzkiego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie oraz Anna Aftanasová z Kancelarii Dyrektora Generalnego Centralnego Urzędu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Bratysławie.

Spotkanie partnerów poprzedziła konferencja poświęcona tematyce wykorzystywania środków Unii Europejskiej do kształtowania rozwoju wspólpracy polsko-słowackiej. W prezentacji pn. „Wpływ programów współpracy transgranicznej Polski i Słowacji na rozwój obydwu regionów, przedstawionej przez Grzegorza Gołdę - kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A w Krakowie, wskazano jak duże środki funduszy europejskich zostały już wykorzystane przez instytucje pogranicza polsko-słowackiego dla ułatwienia współpracy pomiędzy obydwoma krajami, tworząc nowe rozwiązania korzystne dla mieszkańców, głównie w obszarach: infrastruktury komunikacyjnej, turystyki, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego. Omówiono także wspólne działania w zakresie poprawy komunikacji i infrastruktury drogowej w okresie programowania 2014-2020, jak również w zakresie szkolenia i kształcenia przez całe życie. Następnie Małgorzata Kwiatkowska z Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zaprezentowała założenia nowego projektu z zakresu rynku pracy i edukacji pt. „Nauka Bez Granic", planowanego do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Po części konferencyjnej odbyły się spotkania Rad Partnerów dla obszarów: edukacja na rzecz rynku pracy, mobilność zawodowa i integracja społeczno-zawodowa oraz Ogólne Forum Partnerstwa. Na spotkaniach przyjęto sprawozdania, zostały także przygotowane rekomendacje dotyczące współpracy w 2017 r.

W ramach Partnerstwa przygotowano materiał pt. „Ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna oraz zatrudnienie socjalne - możliwości rozwoju trzeciego sektora w regionie transgranicznym Polski i Słowacji". W kolejnych latach planuje się aktualizowanie informacji o nowych inicjatywach w zakresie ekonomii społecznej w regionie transgranicznym Polski i Słowacji i upowszechnianie danych wśród instytucji wsparcia społecznego. Opracowano Barometry Zawodów przez 2 Urzędy Pracy Spraw Socjalnych i Rodziny, tj. Starą Lubownię i Keżmarok oraz zorganizowano Transgraniczne Targi Edukacji i Pracy OHP w Nowym Sączu, w których udział wzięło 24 pracodawców, a także instytucje rynku pracy z Polski i Słowacji oraz instytucje edukacyjne.

Z działań zaplanowanych na 2017 r. można wymienić m.in.: wykorzystywanie analiz rynku pracy, w tym Barometru Zawodów do dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy i w miarę możliwości opracowywania nowych projektów przez instytucje edukacyjne, ułatwiających dostosowanie kwalifikacji do potrzeb pracodawców; wspieranie zdobywania nowych kwalifikacji i umiejętności w zakresie pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu nowych metod działania, w tym np. metody Trenera Zatrudnienia Wspieranego; realizację wspólnych przedsięwzięć ułatwiających dostęp do wolnych miejsc pracy poprzez m.in. organizację transgranicznych targów pracy i edukacji; zamieszczanie aktualnych informacji o rynku pracy, warunkach pracy i życia na portalu partnerstwa www.praca-plsk.eu.

W spotkaniu wzięły udział 63 osoby (43 osoby ze strony polskiej, 20 ze słowackiej).