Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2016 / czerwiec 2016 / Nabór na ekspertów w dziedzinie Medycyna pracy - programy zdrowotne

Nabór na ekspertów w dziedzinie Medycyna pracy - programy zdrowotne

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WM w dziedzinie Medycyna pracy – programy zdrowotne.

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

 1. Korzysta z pełni praw publicznych.
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Złożyła oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na okoliczności, o których mowa w pkt 1-3.
 5. Posiada wykształcenie wyższe.
 6. Posiada wiedzę, umiejętności, wymagane uprawnienia (jeśli dotyczy) oraz udokumentuje co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w okresie ostatnich 5 lat, związane z co najmniej jednym z poniższych obszarów:
  • medycyna pracy i/lub rehabilitacja medyczna ułatwiająca powrót do pracy.
 7. Posiada wiedzę na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w szczególności w następujących zakresach:
  • zasady opracowania i wdrażania programów polityki zdrowotnej oraz programów;
  • zdrowotnych system akredytacji i zarządzania jakością w ochronie zdrowia;
  • zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce.
 8. Posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej;
 9. Nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości i Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, zaangażowanymi w realizację RPO WM na lata 2014-2020.
 10. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów.
 11. Deklaruje gotowość do uzyskania certyfikatu uprawniającego do oceny projektów EFS zgodnie z obligatoryjnym programem szkoleniowym określonym przez IZ RPO WM 2014‑2020 lub posiada certyfikat uprawniający do oceny projektów EFS.

Dokumenty aplikacyjne można składać od 28 czerwca 2016 r. do 15 lipca 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie RPO WM.