Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2016 / lipiec 2016 / Bezrobotni z szansą na znalezienie stałej pracy

Bezrobotni z szansą na znalezienie stałej pracy

Trwa II edycja zlecania działań aktywizacyjnych prywatnym agencjom zatrudnienia. Dzięki niej 2000 długotrwale bezrobotnych Małopolan w latach 2016-2017 będzie miało szansę na podjęcie stałego zatrudnienia.

Działania aktywizacyjne, które mają na celu wsparcie osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, realizuje od 1 czerwca 2016 r. firma Industry Personnel Services. Umowę o świadczenie działań aktywizacyjnych zawarto 28 kwietnia 2016 r.  Podpisali ją wówczas: Jacek Pająk - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, przedstawiciele 6 Powiatowych Urzędów Pracy - z Limanowej, Wadowic, Suchej Beskidzkiej, Olkusza, Myślenic, Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego oraz przedstawiciel wykonawcy usługi.

Na etapie rekrutacji przeprowadzono 85 spotkań informacyjnych dla osób bezrobotnych, podczas których omawiano założenia usługi oraz metody współpracy agencji z uczestnikami zapewniające:

 • indywidualne podejście - na 1 doradcę będzie przypadać 50 klientów;
 • swobodny dobór wsparcia - doradca dobiera formy pomocy najbardziej potrzebne klientowi, bez względu na wiek, profil;
 • wsparcie w różnych obszarach społeczno-zawodowych;
 • elastyczne formy kontaktu - spotkania, telefon, e-mail, SMS, centra otwarte w godz. 07.00-19.00;
 • stały dostęp do stanowisk komputerowych;
 • opiekę dla dzieci podczas spotkań ich rodziców z doradcą czy w czasie trwania szkoleń.

Podczas pierwszych tygodni realizacji usługi udział w programie podjęło ponad 600 osób bezrobotnych. Pracownicy agencji zatrudnienia przeprowadzili ponad 200 rozmów z pracodawcami i pozyskali ponad 300 ofert pracy. W tym okresie pracę znalazło już 16 osób.

Zlecenie 1  

Proces aktywizacji umożliwiający Małopolanom wejście lub powrót na rynek pracy będzie przebiegał w 4 etapach:

 • szczegółowa diagnoza sytuacji uczestnika projektu,
 • wsparcie aktywizacyjne,
 • pomoc w procesie dochodzenia do zatrudnienia i podjęcie pracy,
 • wsparcie utrzymania zatrudnienia i włączenia społecznego.

W ramach II edycji zlecania ze wsparcia skorzysta 2000 osób długotrwale bezrobotnych z powiatów: limanowskiego (500), nowosądeckiego (500), wadowickiego (300), olkuskiego (300), suskiego (200) oraz myślenickiego (200). Skuteczność podjętych działań wykażą przyjęte wskaźniki:

 • skuteczności zatrudnieniowej (osoby, które podejmą zatrudnienie) - co najmniej 1000 osób,
 • utrzymania w zatrudnieniu (osoby, które przepracują co najmniej 90 dni) - co najmniej 600 osób.

Warto zaznaczyć, że agencja zatrudnienia wynagradzana jest głównie za efekt - skuteczne doprowadzenie do podjęcia przez osobę bezrobotną pracy i utrzymanie jej przez co najmniej 90 i 180 dni. Ponadto istotnym założeniem w tej usłudze jest  stosowanie zasady „czarnej skrzynki", zgodnie z którą wykonawcy usługi nie jest narzucany sposób działania ani ograniczany katalog instrumentów, które może stosować. Ma on swobodę w wyborze usług i dostosowywaniu ich do indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych w celu osiągnięcia efektu.

Małopolska pionierem i liderem zlecania działań aktywizacyjnych

Dzięki I edycji zlecania agencjom zatrudnienia usługi poszukiwania pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Małopolsce zostało zatrudnionych 546 osób.

Blisko połowa z nich znalazła zatrudnienie na umowę o pracę, pozostali na umowę zlecenie. Własną działalność gospodarczą założyło 20 bezrobotnych. Prawie 50% uczestników zatrudnionych było na pełen etat lub na umowę zlecenie z miesięcznym wynagrodzeniem na poziomie co najmniej płacy minimalnej. Uczestnicy projektu najczęściej zatrudniani byli w branżach: handlowej, usługowej i produkcyjnej.

Usługa realizowana w latach 2015-2016 w powiatach: bocheńskim, nowotarskim, krakowskim oraz Krakowie była zlecona firmie Ingeus. Spośród 1000 osób, których wspierała firma, pracę znalazło 546 z powiatów: bocheńskiego (110 osób), nowotarskiego (127 osób), krakowskiego (116 osób) oraz Krakowa (193 osoby).

Zlecanie 2W sumie Małopolska już po raz trzeci zleca działania aktywizacyjne podmiotom niepublicznym. Pierwszy raz miało to miejsce w 2013 r. w ramach projektu „Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych".

W projekcie tym wypracowano założenia usługi, w tym m.in. mechanizm wynagradzania realizatora, kierowania osób bezrobotnych do agencji zatrudnienia czy sposób kontrolowania prowadzonych przez nią działań. Opracowano także kryteria przetargowe, na podstawie których powinny być wybierani realizatorzy. Model przetestowano w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, tarnowskim, dąbrowskim, gorlickim i mieście Nowy Sącz. W ramach pilotażu pracę podjęło 356 osób długotrwale bezrobotnych.