Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / styczeń 2017 / Niskie bezrobocie w Małopolsce

Niskie bezrobocie w Małopolsce

W listopadzie 2016 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce utrzymała się na poziomie 6,6%. Województwo małopolskie pod jego względem znajduje się na 2. miejscu w kraju - tuż za województwem wielkopolskim.

Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 95 019 osób.

Małopolska na 2. miejscu w kraju z niską stopą bezrobocia

Województwo małopolskie utrzymało 2. pozycję pod względem stopy bezrobocia (wraz z województwem śląskim). Znajduje się tuż za województwem wielkopolskim (5,0%).

W listopadzie 2016 r. stopa bezrobocia w Małopolsce utrzymała się na poziomie 6,6% - o 1,6 punktu procentowego mniej niż wartość ogólnopolska (8,2%).

Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach i miastach Małopolski

W poszczególnych powiatach sytuacja jest nadal mocno zróżnicowana. W Krakowie udział osób bezrobotnych aktywnych zawodowo utrzymuje się na poziomie 3,7%.

Stopa bezrobocia niższa niż średnia dla województwa wystąpiła także w powiatach: myślenickim (4,8%), suskim (5,3%), krakowskim (5,5%), wadowickim (6%), bocheńskim (6%) oraz Nowym Sączu (6,3%).

Stopę bezrobocia równej małopolskiej zanotowano w powiatach: wielickim (6,6%) oraz miechowskim (6,6%).

W przedziale między wartością wojewódzką a ogólnopolską znalazły się: Tarnów (7%) i powiaty: oświęcimski (7,8%), brzeski (7,9%), proszowicki (7,9%).

Ze skalą bezrobocia wyższą niż ogólnopolska mamy do czynienia w powiatach: gorlickim (8,6%), olkuskim (9%), tarnowskim (9,1%), nowotarskim (9,5%), limanowskim (9,9%), nowosądeckim (10,2%), chrzanowskim (10,4%), tatrzańskim (12%), dąbrowskim (13,6%).

Ile osób zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy?

W listopadzie 2016 r. napływ osób bezrobotnych przewyższył odpływ o 339 osób. Zarówno napływ, jak i odpływ miały mniejszą skalę niż przed rokiem. Napływ wyniósł 13,1 tys. osób (w listopadzie 2015 r. - 15 tys.), a odpływ - 12,8 tys. (w listopadzie 2015 r. - 13,7 tys.).

Zarejestrowano prawie 2 tys. osób niepracujących w okresie poprzedzającym rejestrację (rok wcześniej 2,6 tys.). Po zwolnieniu z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy zarejestrowały się 632 osoby. Pozostałe 10,4 tys. nowo zarejestrowanych stanowiły osoby, którym umowy wygasły lub które same złożyły wypowiedzenie.

Oferty pracy w powiatowych urzędach pracy - ile wpłynęło?

W listopadzie 2016 r. wpłynęło więcej ofert niż w roku poprzednim. Zgłoszono 8,1 tys. miejsc pracy - o 2,8 tys. więcej niż w listopadzie 2015 r. Pracy sezonowej dotyczyło 2,4 tys. ofert, a staży - 543 oferty.

Małopolski rynek pracy - informacje miesięczne