Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / styczeń 2017 / Przypomnienie o obowiązku złożenia informacji o działalności agencji zatrudnienia za 2016 r.

Przypomnienie o obowiązku złożenia informacji o działalności agencji zatrudnienia za 2016 r.

Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 645) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania informacji o działalności w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni.

Złożenie informacji o działalności agencji zatrudnienia za 2016 r. będzie możliwe w terminie od 1 do 31 stycznia 2017 r. 

Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz.U. z 2013 r. poz. 899).

Informacja o działalności agencji może zostać złożona za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów (http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz).

Po wprowadzeniu danych z działalności przez agencję zatrudnienia w systemie STOR, formularz sprawozdawczy należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku braku podpisu elektronicznego informację należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawnione do reprezentowania (wskazane w CEiDG lub KRS) i przesłać na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac na Stawach 1, 30-107 Kraków.