Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / styczeń 2017 / Subregion tarnowski: Spadło bezrobocie, wzrosła liczba firm

Subregion tarnowski: Spadło bezrobocie, wzrosła liczba firm

W subregionie tarnowskim zmalała liczba bezrobotnych. Powstało też więcej firm niż w 2015 r. Region się rozwija, a jego mieszkańcy, w tym przedsiębiorcy, mogą korzystać ze wsparcia udzielanego m.in. w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego i projektu „Kierunek Kariera”, mającego istotny wpływ na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Rynek pracy w podregionie tarnowskim

W listopadzie 2017 r. stopa bezrobocia w subregionie tarnowskim była równa  8,8% - o 1,8 pkt. proc. niższa od zanotowanej w listopadzie 2015 r. oraz o 2,1 pkt. proc. mniejsza niż na koniec roku 2015.

Bezrobocie w regionie jest co prawda wyższe niż w Małopolsce (6,6%), ale w Tarnowie (7,2%) i w powiecie brzeskim (8,1%) zanotowano wartość niższą niż średnia ogólnopolska (8,3%). W ciągu roku stopa bezrobocia spadła w powiatach: dąbrowskim i brzeskim o 2,2 pkt. proc., w tarnowskim o 2 pkt. proc., w Tarnowie o 1 pkt. proc.

Na koniec roku 2016 w całym subregionie zarejestrowanych było 16 813 osób bezrobotnych, z czego prawie 59% z nich stanowiły kobiety. W ciągu 12 miesięcy bezrobocie w podregionie spadło o 17%. Najmniejszy spadek miał miejsce w Tarnowie (o 12,5%), największy - w powiecie brzeskim (o prawie 23%). W powiecie tarnowskim spadek wyniósł 18%, a w powiecie dąbrowskim -  15%.

Jak będzie wyglądało zatrudnienie w 2017 r.?

Wyniki badania „Barometr zawodów", opublikowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, wskazują na dość dużą dynamikę rynku pracy w Tarnowie i powiecie tarnowskim - znacznie zmniejszy się liczba  zawodów nadwyżkowych (z 60 w prognozie na 2016 do 19 w prognozie na rok 2017), przy jednoczesnym zwiększeniu liczby zawodów deficytowych (z 14 w 2016 do 26 w prognozie na rok 2017).

Konferencja prasowa 3, 19.01.2017

Zwiększenie liczby zawodów, w których trudno będzie znaleźć pracowników nastąpi również w powiecie brzeskim (z 21 w 2016 do 31 w prognozie na rok 2017), natomiast liczba zawodów, w których podaż kandydatów przewyższy liczbę miejsc pracy (nadwyżkowych), będzie nieznacznie mniejsza (12 w prognozie na rok 2017 w porównaniu do 16 rok wcześniej).

Najmniej dynamiczny jest rynek pracy powiatu dąbrowskiego, w którym nastąpi niewielki spadek liczby zawodów nadwyżkowych (z 39 w 2016 do 34 w prognozie na rok 2017), więcej nadwyżek będzie tylko w powiecie gorlickim. Z kolei liczba deficytów - 8 - nie zmieni się w stosunku do ubiegłego roku i będzie najmniejsza spośród wszystkich powiatów województwa.

Coraz więcej firm powstaje w Tarnowie

Według informacji publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny na koniec grudnia 2016 r. w Tarnowie były zarejestrowane 11 442 podmioty gospodarcze, z czego 94,2% stanowiły firmy mikro (czyli takie, które mają do 9 pracowników). Podmioty małe (10-49 pracujących) stanowiły na koniec 2015 r. 4,3%, a średnie (50-249 pracujących) 1,3%. Firm dużych jest w sumie 19.

"Analizując dane, wyraźnie widzimy, że w subregionie tarnowskim z roku na rok przybywa firm. Udział procentowy tarnowskich firm w województwie to, w zależności od branży, waha się od 3 do 6%" -  mówi Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Jak wynika z danych statystycznych, w Tarnowie pracuje co najmniej 51,7 tys. osób, w tym 40,9 tys. osób w firmach małych, średnich i dużych, a także co najmniej 10,8 tys. osób pracujących w firmach mikro przy założeniu, że w tych ostatnich pracuje średnio 1 osoba.


Środki unijne pomogą znaleźć pracę

W 2017 r. zostanie ogłoszonych 8 naborów na zadania, które wspierają rynek pracy w regionie, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Pula środków do rozdysponowania wynosi 400 mln zł. Powiatowe urzędy pracy z terenu subregionu tarnowskiego otrzymają na ten cel 7,7 mln zł.

Konferencja prasowa, 19.01.2017

Do tej pory z osi regionalnego programu operacyjnego, która jest zarezerwowana dla rynku pracy, rozdzielono 24% zaplanowanych środków, podpisano 131 umów na łączną kwotę 339 mln zł.

Dofinansowano projekty aktywizujące zawodowo osoby po 30. roku życia w zakresie wsparcia w zakładaniu działalności gospodarczej, pomocy dla osób zagrożonych zwolnieniami i zwolnionych z pracy oraz tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 9 z tych projektów jest realizowanych w subregionie tarnowskim (tj. na terenie powiatów: dąbrowskiego, tarnowskiego, m. Tarnowa, brzeskiego).

"Wartość projektów wynosi 29,2 mln zł. Szacujemy, że wsparciem zostanie objętych 1,5 tys. mieszkańców subregionu, w tym ponad 1 tys. osób otrzyma pomoc w znalezieniu zatrudnienia, 400 osób dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 66 rodziców dzieci do lat 3 wsparcie w powrocie na rynek pracy" - zaznacza Jacek Pająk.

Ponadto Małopolska w latach 2015-2023 wyda na aktywizację zawodową osób młodych (czyli do 30. roku życia) aż 807,5 mln zł. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nasz region jest drugim województwem w kraju, które otrzymało tak wysoką dotację z PO WER. Dzięki tym środkom uda się pomóc 60 tys. młodych Małopolan, którzy są bezrobotni, i prawie 11 tys. biernym zawodowo.

Pieniądze te zostaną rozdzielone zarówno na projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy, jak i w trybie konkursowym. 

Są pieniądze na szkolenia

W 2016 r. 321 firm z subregionu tarnowskiego skorzystało z możliwości szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W efekcie 1983 pracowników mogło wziąć udział w refundowanych kursach i szkoleniach. W całej Małopolsce taką chęć zgłosiło w sumie 930 pracodawców, co zaskutkowało szkoleniami dla ponad 7,3 tysięcy osób.  

Do najpopularniejszych należały m.in. kursy  administracyjne, informatyczne, językowe, komputerowe, menadżerskie, nauczycielskie. Refundacja obejmuje również prawo jazdy, jak i szkolenia zawodowe - jak np. jubilerskie, designerskie, ekologiczne, dekoracyjne, baristyczne, ochrony osób i mienia,  gastronomiczne czy zarządzanie nieruchomością.

"Program jest kontynuowany także w tym roku - Małopolska otrzymała na ten cel z Krajowego Funduszu Pracy ponad 13,7 mln zł, czyli o 2 mln zł więcej niż przed rokiem. Wierzę, że to zachęci przedsiębiorców, żeby szkolili swoich pracowników" - mówi Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Z małopolskiej puli do subregionu tarnowskiego trafi w sumie ponad 3,3 mln zł. PUP w Tarnowie rozdzieli 2 mln zł, w Bochni - 515 tys. zł, w Brzesku - 420 tys. zł, a w Dąbrowie Tarnowskiej - 400 tys. zł.

Krajowy Fundusz Szkoleń to nie jedyna forma wsparcia, z jakiej mogą korzystać osoby pracujące w Małopolsce. Do nich skierowany jest również projekt „Kierunek Kariera", finansowany z obecnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dzięki niemu pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do szkoleń zawodowych, językowych, informatycznych. Projekt będzie realizowany do połowy 2023 roku, obejmie wsparciem w postaci bonów na szkolenia ponad 25 tys. pracujących Małopolan. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel prawie 90 mln zł.

Warto podkreślić, że w tarnowskim oddziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pierwszy klient projektu "Kierunek Kariera" w lutym 2016 r. spotkał się z doradcą zawodowym. To tu również odbył się tysięczny Bilans Kariery, z którego skorzystał mieszkaniec Tarnowa.

fot.: Biuro Prasowe UMWM