Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / październik 2017 / Nabór na ekspertów w dziedzinie Medycyna pracy - programy zdrowotne

Nabór na ekspertów w dziedzinie Medycyna pracy - programy zdrowotne

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WM w dziedzinie Medycyna pracy – programy zdrowotne.

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  • ma wiedzę oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe w obszarze merytorycznym dziedziny "Medycyna pracy – programy zdrowotne" objętej RPO WM na lata 2014-2020, stosownie do roli, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu;
  • złożyła oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
  • posiada wykształcenie wyższe;
  • posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM na lata 2014–2020, w szczególności w zakresie 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów lub przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów;
  • nie została wykreślona z Wykazu kandydatów na ekspertów ze względu na zaistnienie którejkolwiek z przesłanek przewidzianych w § 12 ust. 2 pkt 5 oraz ust. 3 pkt. 3-4 Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów;
  • deklaruje gotowość do uzyskania certyfikatu uprawniającego do oceny projektów EFS, zgodnie z obligatoryjnym programem szkoleniowym określonym przez IZ RPO WM 2014-2020 lub posiada certyfikat uprawniający do oceny projektów EFS.

Dokumenty aplikacyjne można składać do 15 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kwestionariusz osobowy i wzór oświadczenia, znajdują się na stronie RPO WM.