Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / październik 2017 / Nabór na ekspertów w dziedzinie Rynek Pracy

Nabór na ekspertów w dziedzinie Rynek Pracy

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WM w dziedzinie Rynek Pracy.

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014-2020 może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • ma wiedzę, umiejętności, udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe lub wymagane uprawnienia (jeśli dotyczy) zdobyte w okresie ostatnich 7 lat w dziedzinie "Rynek Pracy" objętej RPO WM na lata 2014-2020, stosownie do roli, o której mowa w §2 ust. 1 Regulaminu;
 • złożyła oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na okoliczności o których mowa w pkt 1-4;
 • posiada wykształcenie wyższe;
 • posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM na lata 2014–2020, w szczególności w zakresie 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy;
 • posiada wiedzę w zakresie rynku pracy i kształcenia osób dorosłych;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów lub przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów;
 • nie została wykreślona z Wykazu kandydatów na ekspertów ze względu na zaistnienie którejkolwiek z przesłanek przewidzianych w § 12 ust. 2 pkt 5 oraz ust. 3 pkt. 3-4 Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów;
 • deklaruje gotowość do uzyskania certyfikatu uprawniającego do oceny projektów EFS, zgodnie z obligatoryjnym programem szkoleniowym określonym przez IZ RPO WM 2014-2020 lub posiada certyfikat uprawniający do oceny projektów EFS.

Dokumenty aplikacyjne można składać do 15 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kwestionariusz osobowy i wzór oświadczenia, znajdują się na stronie RPO WM.