Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / listopad 2017 / Niskie bezrobocie w Małopolsce

Niskie bezrobocie w Małopolsce

W III kwartale 2017 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce wyniosła 5,5%. Województwo małopolskie pod jego względem znajduje się na 2. pozycji w kraju.

Pod koniec III kwartału 2017 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 81 863 bezrobotnych - ponad 14 tys. osób mniej niż na koniec analogicznego okresu roku 2016, co oznacza spadek bezrobocia rok do roku o 1/6.

Z kolei w stosunku do poprzedniego kwartału bezrobocie zmniejszyło się o 2% (1,4 tys. osób).

Małopolska na 2. miejscu w kraju z niską stopą bezrobocia

Województwo małopolskie znajduje się na 2. pozycji w Polsce pod względem stopy bezrobocia - za województwem wielkopolskim (4%) i na równi ze śląskim (5,5%).

W III kwartale 2017 r. stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 5,5% - o 1,3 punktu procentowego mniej niż wartość ogólnopolska (6,8%).

Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach i miastach Małopolski

Powiatowe rynki pracy w województwie są mocno zróżnicowane. Najniższy udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych zawodowo ma miejsce w Krakowie - 3%. Z kolei w powiecie dąbrowskim udział ten jest prawie czterokrotnie wyższy i wynosi 11,9%.

Poza Krakowem stopa bezrobocia niższa od wojewódzkiej występuje w powiatach: myślenickim (3,5%), mieście Nowy Sącz (4,4%), suskim (4,6%), krakowskim (4,9%) i bocheńskim (5,4%).

W przedziale między wartością wojewódzką a ogólnopolską stopy bezrobocia znalazły się powiaty: wielicki (5,6%), miechowski (5,7%), wadowicki (5,7%), miasto Tarnów (6,1%), oświęcimski (6,3%), gorlicki (6,6%) i brzeski (6,7%).

Ze skalą bezrobocia wyższą niż ogólnopolska mamy do czynienia w powiatach: nowotarskim (7,2%), proszowickim (7,3%), tarnowskim (7,8%), olkuskim (8,3%), nowosądeckim (8,7%), limanowskim (8,8%), chrzanowskim (9,1%), tatrzańskim (10,7%) i dąbrowskim (11,9%).

Ile osób zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy?

W ciągu całego III kwartału 2017 r. zarejestrowano 36 413, a wyrejestrowano 37 900 bezrobotnych, co oznacza, że saldo napływu, podobnie jak w II kwartale, było ujemne (-1 487 osób). Jednak w II kwartale miało ono zdecydowanie wyższą wartość (-12 474 osoby). 

Spośród osób bezrobotnych zarejestrowanych w III kwartale 2017 r. 1 461 zostało zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (przed rokiem były to 1 783 osoby). 

Z kolei 18 433 osoby wyrejestrowane z PUP podjęły pracę. 

Oferty pracy w powiatowych urzędach pracy - ile wpłynęło?

Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 29 324 ofert pracy (o 1,6% więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału i 3,3% więcej w stosunku do III kwartału 2016 r.).  Oferty pracy subsydiowanej stanowiły 24,4% wszystkich ofert. W porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego udział ofert subsydiowanych zmniejszył się o 1,1 pkt. proc., natomiast w stosunku do II kwartału 2017 r. o 2,1 pkt. proc.

Biuletyny kwartalne WUP w Krakowie