Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / grudzień 2017 / Nabór wniosków na projekty związane z wdrożeniem programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem regionu

Nabór wniosków na projekty związane z wdrożeniem programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem regionu

Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków na projekty służące realizacji dwóch regionalnych programów zdrowotnych (RPZ) istotnych z punktu widzenia potrzeb regionu.

Od 31 grudnia 2017 r. do 5 lutego 2018 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2. Programy Zdrowotne. Typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM oraz kryterium wyboru o dofinansowanie projektu będą mogły ubiegać się instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną (podmioty lecznicze).

Każdy projekt może dotyczyć realizacji wyłącznie jednego programu polityki zdrowotnej (RPZ):

  1. Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej.
  2. Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2018 r.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 7 907 482,40 zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są na stronie RPO WM.