Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / luty 2017 / Rozpoczyna się nabór na operatora przyznającego środki na szkolenia

Rozpoczyna się nabór na operatora przyznającego środki na szkolenia

Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków na projekty związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji.

O dotacje będą mogli ubiegać się przede wszystkim przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu oraz organizacje pozarządowe - instytucje, które będą pełnić funkcję operatorów i docelowo będą przyznawać dofinansowania dla przedsiębiorców.

Od 17 lutego do 13 marca 2017 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4. Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1. Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu będą mogły wnioskować wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

  • przedsiębiorcy,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy,
  • organizacje pozarządowe.

Rozstrzygniecie konkursu planowane jest na maj 2017 r. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia oferowanego przez wybranych operatorów będą mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek, zainteresowani rozwojem swoich kompetencji.

Minimalna wartość projektu wynosi 10 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są na stronie RPO WM