Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / marzec 2017 / Aktywność zawodowa kobiet

Aktywność zawodowa kobiet

Małopolanki są lepiej wykształcone niż mężczyźni i chętniej podnoszą swoje kwalifikacje. Mimo to, są bardziej niż mężczyźni narażone na negatywne skutki bezrobocia.

Aktywność zawodowa kobiet

fot. J. Leśniewski. Na zdjęciu: Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów Monika A. Koperska

Obecnie w Małopolsce jest 100 tysięcy osób bez pracy. Większość z nich to kobiety. Na koniec stycznia w rejestrach powiatowych urzędów pracy było ich prawie 54 tysiące.

Głównymi przyczynami braku aktywności zawodowej u kobiet są macierzyństwo i opieka nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi (np. rodzicami), wyższy niż w przypadku mężczyzn udział w edukacji, w szczególności na poziomie uczelni wyższych, czego konsekwencją jest późniejszy start na rynek pracy. Kobiety również wcześniej przechodzą na emeryturę i świadczenia przedemerytalne.

Jak pokazują wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w III kwartale 2016 r. w Polsce bez pracy było 6,2% aktywnych zawodowo kobiet i 5,7% aktywnych zawodowo mężczyzn. W województwie małopolskim odpowiednio - kobiety 6,5%, mężczyźni 5,4% .

- W Małopolsce, podobnie jak w całym kraju utrzymuje się silny, uwarunkowany kulturowo podział na tzw. zawody kobiece i męskie. Najbardziej zmaskulinizowanymi obszarami kształcenia w małopolskich zasadniczych szkołach zawodowych i technikach są kierunki mechaniczny i górniczo-hutniczy, elektryczno-elektroniczny i budowlany. We wszystkich pozostałych przypadkach wśród absolwentów szkół zawodowych przeważają kobiety. Najbardziej sfeminizowane są branże administracyjno-usługowa i medyczno-społeczna - wyjaśnia Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Zgodnie z wynikami ogólnopolskich badań nad aktywnością szkoleniową Polek i Polaków kobiety częściej biorą udział w kształceniu osób dorosłych. Na poziom uczestnictwa w szkoleniach wpływ mają czynniki takie jak aktywność na rynku pracy, wiek oraz płeć. Po ich uwzględnieniu okazuje się, iż grupą najczęściej kształcącą się są pracujące kobiety, spośród których w nieobowiązkowych szkoleniach i kursach uczestniczy ponad 20%. W przypadku mężczyzn sytuacja wygląda podobnie z tym, że po 45. roku życia ich aktywność szkoleniowa gwałtownie spada, podczas gdy w przypadku kobiet pozostaje na podobnym co wcześniej poziomie.

Wśród osób bezrobotnych sytuacja jest inna: do 45. roku życia kobiety kształcą się częściej niż mężczyźni, natomiast w starszych grupach wiekowych jest odwrotnie. Podobnie jak w przypadku osób pracujących różnica między kobietami a mężczyznami może wynikać ze specyfiki potrzeb szkoleniowych w zawodach, w których pracują kobiety, w porównaniu z tymi częściej wykonywanymi przez mężczyzn.

Samorząd Województwa Małopolskiego, w celu wsparcia aktywności zawodowej kobiet przygotował projekt „Małopolska Niania".

Z pomocy w łączeniu życia zawodowego z prywatnym rodzice mogą również skorzystać poprzez udział w jednym z 25 obecnie realizowanych projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (Oś 8 Rynek Pracy). W ramach tego wsparcia utworzono 752 nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Dofinansowano 29 żłobków oraz 1 opiekuna dziennego. Projekty są realizowane na terenie powiatów: nowosądeckiego, tarnowskiego, limanowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, wielickiego, nowotarskiego oraz miasta Kraków i Nowy Sącz.

Kolejny konkurs na projekty związane z tworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 został właśnie ogłoszony.