Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / marzec 2017 / Załóż żłobek i otrzymaj na niego dotację

Załóż żłobek i otrzymaj na niego dotację

31 marca 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków na projekty związane z tworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Załóż żłobek i otrzymaj na niego dotację

fot. UMWM

Do 19 kwietnia 2017 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, typów projektów A: wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach i B: tworzenie warunków dla rozwoju opieki na dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna.

Dotacje będzie można przeznaczyć na:

  • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych;
  • rozbudowę istniejących już placówek, zwiększenie liczby dostępnych w nich miejsc oraz dostosowanie ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych;
  • zakup i montaż nowego wyposażenia, np. placów zabaw czy pomocy naukowych. 

Ponadto z tych środków prowadzący placówki będą także mogli sfinansować koszty bieżącej opieki nad dziećmi, a więc m.in. koszty wynagrodzenia dla zatrudnionego personelu, koszty żywienia dzieci oraz inne wydatki, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. 

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

  • przedsiębiorcy i pracodawcy,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy, 
  • organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na III kwartał 2017 r.

Do rozdysponowania jest ponad 35 mln 947 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są na stronie RPO WM