Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / kwiecień 2017 / Niskie bezrobocie w Małopolsce

Niskie bezrobocie w Małopolsce

W lutym 2017 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce utrzymała się na poziomie 6,9% - 3. pozycji w kraju.

W lutym w małopolskich urzędach pracy było zarejestrowanych 100 408 bezrobotnych (53% z nich to kobiety). To o ponad 26 tys. osób mniej niż na koniec analogicznego okresu roku 2015, co oznacza 20-procentowy spadek bezrobocia rok do roku.

Małopolska na 3. miejscu w kraju z niską stopą bezrobocia

Województwo małopolskie znajduje się na 3. pozycji w Polsce pod względem stopy bezrobocia - za województwami: wielkopolskim (5,2%) i śląskim (6,8%).

W lutym 2017 r. stopa bezrobocia w Małopolsce utrzymała się na poziomie 6,9% - o 1,6 punktu procentowego mniej niż wartość ogólnopolska (8,5%).

Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach i miastach Małopolski

Powiatowe rynki pracy w województwie są mocno zróżnicowane. W porównaniu do stycznia stopa bezrobocia zmniejszyła się w 11 powiatach, w 6 wzrosła. Najniższy udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych zawodowo występuje w Krakowie - 3,7%. Z kolei w powiecie dąbrowskim udział ten jest prawie czterokrotnie wyższy i wynosi 14,4%.

Stopa bezrobocia niższa lub równa wojewódzkiej wystąpiła w powiatach: myślenickim (5,4%), krakowskim (5,9%), suskim (5,9%), mieście Nowym Sączu (6,2%), bocheńskim (6,3%), wadowickim (6,5%) i miechowskim (6,8%).

W przedziale między wartością wojewódzką i ogólnopolską znalazły się: miasto Tarnów (7,3%) oraz powiaty: wielicki (7,1%), proszowicki (7,9%), oświęcimski (8,3%) i brzeski (8,5%).

Ze skalą bezrobocia wyższą niż ogólnopolska mamy do czynienia w powiatach: gorlickim (8,9%), olkuskim (9,5%), nowotarskim (9,8%), tarnowskim (10,1%), limanowskim (10,5%), nowosądeckim (10,7%), chrzanowskim (10,8%), tatrzańskim (11,2%) oraz dąbrowskim (14,4%).

Ile osób zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy?

W drugim miesiącu 2017 r. odpływ bezrobotnych z rejestrów urzędów pracy przewyższył napływ o prawie 400 osób. Odpływ bezrobotnych (12 tys.) miał nieco większą skalę niż przed rokiem - rejestry opuściło prawie 1,2 tys. osób więcej niż w lutym 2016 r. Z kolei napływ był mniejszy o 2,6 tys. osób niż rok wcześniej i wyniósł 11,5 tys. osób.

W lutym 2017 r. zarejestrowano ponad 1,7 tys. osób niepracujących w okresie poprzedzającym rejestrację. Po zwolnieniu z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy zarejestrowało się prawie 600 osób. Pozostałe 9,2 tys. nowo zarejestrowanych stanowiły osoby, którym umowy wygasły lub same złożyły wypowiedzenie. Prawie połowa (49,6%) osób wyrejestrowanych z PUP podjęła pracę. Nieznacznie zmniejszył się udział wyrejestrowań z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy oraz dobrowolnej rezygnacji z statusu bezrobotnego - odpowiednio do 16,2% i 11% wyrejestrowanych. W lutym było to łącznie 3,3 tys. osób, tj. o 255 więcej niż miesiąc wcześniej.

Oferty pracy w powiatowych urzędach pracy - ile wpłynęło?

W lutym 2017 r. pracodawcy zgłosili 10,4 tys. ofert pracy - o 1,8 tys. więcej niż w styczniu i o 1,2 tys. więcej niż w lutym  roku poprzedniego. Oferty pracodawców z sektora publicznego stanowiły 13% wszystkich zgłoszonych. Pracy sezonowej dotyczyło 2,1 tys. ofert (20%), staży - 1,7 tys. ofert (16%), a pracy subsydiowanej - co trzecia oferta.

Małopolski rynek pracy - informacje miesięczne