Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / kwiecień 2017 / Obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy

W środę, 19 kwietnia, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyło się XVI posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z udziałem Jacka Krupy - marszałka województwa małopolskiego.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Jacek Pająk przedstawił informację dotyczącą prognozowanych zmian w zakresie przeniesienia kompetencji związanych z kreowaniem polityki rynku pracy ze szczebla samorządowego na szczebel centralny.

Z kolei Edyta Klimowska-Bobula, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, omówiła aktualny stan realizacji projektu "Kierunek Kariera" - doradztwo zawodowe i bony szkoleniowe dla osób pracujących.

Natomiast Alina Paluchowska, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, zapoznała członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z informacjami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców w Małopolsce.

Podczas środowego posiedzenia Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła uchwałę odnośnie wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Ponadto rada pozytywnie zaopiniowała projekt Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017 oraz uchwały dotyczące uruchomienia nowych kierunków kształcenia w 28 szkołach położonych na terenie województwa małopolskiego. Łącznie zaopiniowano 50 kierunków.