Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / maj 2017 / Małopolski rynek pracy w 2016 roku

Małopolski rynek pracy w 2016 roku

Podczas XXXVI Sesji Sejmiku Województwa małopolscy radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia "Oceny sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2016".

Dokument w syntetyczny sposób przedstawia sytuację i zmiany, które zaszły na małopolskim rynku pracy w minionym roku. Przedstawiono w nim także prognozę dotyczącą możliwego rozwoju sytuacji zatrudnieniowej w 2017 r. Ocena jest przygotowywana corocznie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - instytucję Województwa Małopolskiego.

"Bezrobocie w Małopolsce jest w tej chwili najniższe od kilkunastu lat. Warto zaznaczyć także, że w górę idą wynagrodzenia Małopolan - największy wzrost notowany jest w branżach powiązanych z informacją i komunikacją, działalnością naukową i techniczną oraz obsługą rynku nieruchomości" - powiedział wicemarszałek Stanisław Sorys.

W materiale zostały rozwinięte cztery główne tendencje opisujące sytuację w roku 2016:

Pracodawcy sygnalizują narastające trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników. W niektórych sektorach gospodarki, na skutek niewystarczającej liczby kandydatów do pracy, obserwuje się wzrost presji płacowej.

Rośnie zainteresowanie pracodawców pracownikami z zagranicy, głównie z Ukrainy. Z jednej strony podejmują oni pracę w zawodach, na które nie ma popytu wśród Małopolan, zapewniając tym samym możliwość funkcjonowania i rozwoju małopolskich przedsiębiorstw. Z drugiej jednak strony ich mniejsze wymagania płacowe powodują, że w niektórych zawodach płace pozostają na niskim poziomie.

Zwiększanie znaczenia profilaktyki zdrowotnej oraz zapewnienie usług opieki nad osobami zależnymi mogą wpłynąć na wydłużenie okresu aktywności zawodowej. Konieczność ich prowadzenia wynika m.in. ze zmian o charakterze demograficznym oraz z potrzeby ciągłego dostosowywania kwalifikacji mieszkańców, w tym osób pracujących, do zmieniających się wymagań rynku pracy. Ważne jest również wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie koordynacji poradnictwa zawodowego.

Wraz ze zmniejszeniem liczby osób bezrobotnych zmienia się profil osoby pozostającej bez pracy. W rejestrach przeważają osoby długotrwale bezrobotne, nisko wykwalifikowane, często słabo zmotywowane lub wręcz niechętne do podjęcia pracy. Ich przywrócenie na rynek pracy wymaga indywidualnego podejścia oraz dłuższego czasu pracy z tymi osobami.