Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / czerwiec 2017 / Nabór wniosków na projekty dot. opracowania strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy

Nabór wniosków na projekty dot. opracowania strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy

30 czerwca 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków na projekty związane z opracowaniem strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwości realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenia opracowanego programu.

Do 31 lipca 2017 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typ projektu B: Opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwość realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu).

Realizacja programów przekwalifikowania, o których mowa w typie projektu B Poddziałania 8.6.1., oznacza opracowanie lub aktualizację strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy oraz wdrożenie opracowanej koncepcji.

Działaniami kwalifikowalnymi w ramach realizacji projektu są:

1. Inicjatywy o charakterze szkoleniowym i/lub doradczym z zakresu zarządzania wiekiem mającym na celu:

  • opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementu - w przypadku pracodawców, którzy nie posiadają opracowanej strategii zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu;
  • wdrożenie wybranego narzędzia strategii zarządzania wiekiem - w przypadku pracodawców, którzy posiadają opracowaną strategię zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu.

2. Doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników/pracodawców mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia, szczególnie przez pracowników dojrzałych (powyżej 50. roku życia).

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

  • przedsiębiorcy,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy,
  • organizacje pozarządowe.

Maksymalny poziom dofinansowania unijnego (EFS) wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania to 95%.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł z zastrzeżeniem, że średni koszt wsparcia przypadający na 1 pracodawcę w projekcie wynosi maksymalnie 26 tys. zł. W sytuacji, kiedy projekt jest realizowany na potrzeby tylko 1 pracodawcy, maksymalna wartość projektu to 26 tys. zł.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na listopad 2017 r.

Do rozdysponowania jest ponad 7 mln 075 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są na stronie RPO WM