Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / lipiec 2017 / Spadło bezrobocie w Małopolsce

Spadło bezrobocie w Małopolsce

W maju 2017 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce wyniosła 6,0%. Województwo małopolskie pod jego względem znajduje się na 3. pozycji w kraju.

W maju 2017 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych - prawie 23 tys. osób mniej niż na koniec takiego samego okresu w 2016 r., co oznacza niemal 21% spadek bezrobocia w stosunku rok do roku. Kobiety stanowiły 55% bezrobotnych.

Małopolska na 3. miejscu w kraju z niską stopą bezrobocia

Województwo małopolskie znajduje się na 3. pozycji w Polsce pod względem stopy bezrobocia - za województwami: wielkopolskim (4,4%) i śląskim (5,9%).

W maju 2017 r. stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 6% - o 1,4 punktu procentowego mniej niż wartość ogólnopolska (7,4%).

Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach i miastach Małopolski

Powiatowe rynki pracy w województwie są mocno zróżnicowane. Najniższy udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych zawodowo ma miejsce w Krakowie - 3,3%. Z kolei w powiecie dąbrowskim udział ten jest prawie czterokrotnie wyższy i wynosi 12,7%.

Poza Krakowem stopa bezrobocia niższa od wojewódzkiej występuje w powiatach: myślenickim (4,4%), suskim (4,6%), krakowskim (5,4%), bocheńskim (5,5%), wadowickim (5,7%) oraz w Nowym Sączu (4,8%).

W przedziale między wartością wojewódzką a ogólnopolską stopy bezrobocia znalazły się: Tarnów (6,6%) oraz powiaty: wielicki (6,2%), miechowski (6,2%), brzeski (6,8%) oświęcimski (7,1%) i proszowicki (7,2%).

Ze skalą bezrobocia równą lub wyższą niż ogólnopolska mamy do czynienia w powiatach: gorlickim (7,4%), nowotarskim (8%), tarnowskim (8,4%), olkuskim (8,7%), limanowskim (9,2%), nowosądeckim (9,3%), chrzanowskim (9,6%), tatrzańskim (11,1%) i dąbrowskim (12,7%).

Ile osób zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy?

W maju 2017 roku odpływ bezrobotnych z rejestrów urzędów pracy przewyższył napływ o 3 711 osób. Odpływ bezrobotnych (14 650 osób) miał mniejszą skalę niż w maju ub. r., kiedy rejestry opuściło ponad 16 tys. osób. Z kolei napływ osób bezrobotnych był nieznacznie wyższy (o 288 osób) niż rok wcześniej i wyniósł 10 939 osób.

Spośród wszystkich bezrobotnych ponad 1,9 tys. stanowiły osoby niepracujące w okresie poprzedzającym rejestrację (rok wcześniej było 2,1 tys. takich rejestracji). Po zwolnieniu z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy zarejestrowało się 539 osób. Pozostałe 8,5 tys. nowozarejestrowanych to osoby, którym umowy wygasły, lub które same złożyły wypowiedzenie.

Prawie połowa (46,9%) osób wyrejestrowanych z PUP podjęła pracę. Zwiększył się udział wyrejestrowań z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy (o 1,8 pkt. proc., do 17,9%) oraz dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego (o 0,8 pkt. proc., do 9%).

Oferty pracy w powiatowych urzędach pracy - ile wpłynęło?

Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy ponad 10 tys. ofert pracy (o 1 371 więcej niż w kwietniu 2017 r. i o 1 757 więcej niż w maju poprzedniego roku). Oferty pracodawców sektora publicznego stanowiły 8,4% wszystkich zgłoszonych. Pracy sezonowej dotyczyło 2,1 tys. ofert (20,7%), staży – 1,4 tys. ofert (14,5%), a nieco ponad jedna czwarta ofert - pracy subsydiowanej.

Małopolski rynek pracy - informacje miesięczne