Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / sierpień 2017 / Komunikat dla uczestników projektu "Moja kariera w moich rękach - aktywizacja zawodowa osób młodych z terenu województwa małopolskiego"

Komunikat dla uczestników projektu "Moja kariera w moich rękach - aktywizacja zawodowa osób młodych z terenu województwa małopolskiego"

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przekazuje informacje osobom, które uczestniczyły w projekcie "Moja kariera w moich rękach - aktywizacja zawodowa osób młodych z terenu województwa małopolskiego", realizowanym przez Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. i nie otrzymały należnych im świadczeń (np. stypendiów stażowych, stypendiów szkoleniowych, zwrotu kosztów dojazdu, zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem).

Od 1 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku jest możliwe złożenie Wniosku o wypłatę zaległych świadczeń, na podstawie którego zostaną wypłacone należności powstałe w projekcie "Moja kariera w moich rękach - aktywizacja zawodowa osób młodych z terenu województwa małopolskiego".

Plik ze wzorem Wniosku o wypłatę zaległych świadczeń do pobrania tutaj.

Wnioski są przyjmowane przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach realizacji projektu "Aktywni i młodzi na rynku pracy".

Wniosek można złożyć osobiście w Biurze projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Biuro otwarte w godzinach od 9.00 do 15.00.

Osoba do kontaktu: p. Agnieszka Osika.

E-mail: a.osika@fundacjatarnowskiego.pl, tel. 14 656 28 00, wew. 20, 14 655 69 85, wew. 19.

Wniosek można również przesłać pocztą (przesyłką rejestrowaną).

Wraz z wnioskiem o płatność należy złożyć:

  • dokumenty potwierdzające kwotę zaległej należności,
  • formularz danych osobowych uczestnika wraz z oświadczeniem/upoważnieniem w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach projektu (pliki do pobrania tutaj).

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego dokonuje analizy złożonych dokumentów i umożliwia ich uzupełnienie o zidentyfikowane braki w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

W momencie skompletowania i potwierdzenia poprawności całej dokumentacji, niezbędnej do wypłaty świadczenia, Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zawiera z uczestnikiem Porozumienie w sprawie wypłaty zaległych świadczeń w ramach projektu PO WER.

W terminie określonym w Porozumieniu Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego dokonuje wypłaty zaległych świadczeń.

Uwaga: Niezłożenie Wniosku o wypłatę zaległych świadczeń do dnia 31 sierpnia 2017 roku (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data na stemplu pocztowym) uniemożliwi wypłatę świadczeń przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach realizacji projektu "Aktywni i młodzi na rynku pracy".

Ewentualne dalsze roszczenia względem uregulowania zobowiązań będzie można kierować wyłącznie do Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o.