Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / sierpień 2017 / Nabór wniosków na projekty dot. przekwalifikowania pracowników

Nabór wniosków na projekty dot. przekwalifikowania pracowników

18 września 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków na projekty związane z realizacją programów przekwalifikowania pracowników i wsparcia w tym zakresie pracodawców.

Do 16 października 2017 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typ projektu A: Programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

Działaniami kwalifikowalnymi w ramach realizacji projektu są:

  • działania o charakterze szkoleniowym,
  • modyfikowanie/modernizowanie stanowisk pracy (w tym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy),
  • działania doradcze mające na celu dostosowanie udzielanego wsparcia do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

  • przedsiębiorcy,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy,
  • organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień 2017 r.

Do rozdysponowania jest ponad 19 mln 849 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są na stronie RPO WM