Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / wrzesień 2017 / Małopolska: Spadło bezrobocie

Małopolska: Spadło bezrobocie

W lipcu 2017 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce wyniosła 5,7%. Województwo małopolskie pod jego względem znajduje się na 3. pozycji w kraju.

W lipcu 2017 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych - ponad 17 tys. osób mniej niż na koniec analogicznego okresu roku 2016, co oznacza niemal 17% spadek bezrobocia w stosunku rok do roku. Kobiety stanowiły 57% bezrobotnych.

Małopolska na 3. miejscu w kraju z niską stopą bezrobocia

Województwo małopolskie znajduje się na 3. pozycji w Polsce pod względem stopy bezrobocia - za województwami: wielkopolskim (4,2%) i śląskim (5,6%).

W lipcu 2017 r. stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 5,7% - o 1,4 punktu procentowego mniej niż wartość ogólnopolska (7,1%).

Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach i miastach Małopolski

Powiatowe rynki pracy w województwie są mocno zróżnicowane. Najniższy udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych zawodowo ma miejsce w Krakowie - 3,1%. Z kolei w powiecie dąbrowskim udział ten jest prawie czterokrotnie wyższy i wynosi 12,1%.

Poza Krakowem stopa bezrobocia niższa od wojewódzkiej występuje w powiatach: myślenickim (3,8%), suskim (4,5%), Nowym Sączu (4,5%), krakowskim (5,1%) i bocheńskim (5,4%).

W przedziale między wartością wojewódzką a ogólnopolską stopy bezrobocia znalazły się powiaty: wadowicki (5,7%), miechowski (5,8%), wielicki (5,9%), Tarnów (6,3%), oświęcimski (6,7%), brzeski (6,7%) oraz gorlicki (6,8%).

Ze skalą bezrobocia wyższą niż ogólnopolska mamy do czynienia w powiatach: proszowickim (7,2%), nowotarskim (7,4%), tarnowskim (7,9%), olkuskim (8,5%), limanowskim (8,9%), nowosądeckim (8,9%), chrzanowskim (9,3%), tatrzańskim (10,8%) i dąbrowskim (12,1%).

Ile osób zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy?

W lipcu 2017 r. odpływ bezrobotnych z rejestrów urzędów pracy przewyższył napływ o 694 osoby. Odpływ bezrobotnych (12 057 osób) miał mniejszą skalę niż w lipcu ub. r., kiedy rejestry opuściło ponad 15 tys. osób. Z kolei napływ osób bezrobotnych był nieznacznie niższy (o 467 osób) niż rok wcześniej i wyniósł 11 363 osoby.

Spośród wszystkich bezrobotnych prawie 1,8 tys. stanowiły osoby niepracujące w okresie poprzedzającym rejestrację (rok wcześniej było 2,3 tys. takich rejestracji). Po zwolnieniu z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy zarejestrowało się 460 osób. Pozostałe 9,1 tys. nowo zarejestrowanych to osoby, którym umowy wygasły, lub które same złożyły wypowiedzenie.

Ponad 40% osób wyrejestrowanych z PUP podjęła pracę. Zwiększył się udział wyrejestrowań z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy (o 2,2 pkt. proc., do 20,3%) oraz dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego (o 0,4 pkt. proc., do 8,9%).

Oferty pracy w powiatowych urzędach pracy - ile wpłynęło?

Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy ponad 8 438 ofert pracy (o 1 582 mniej niż w czerwcu 2017 r. i o 271 mniej niż w lipcu poprzedniego roku). Oferty pracodawców sektora publicznego stanowiły 7,7% wszystkich zgłoszonych. Pracy sezonowej dotyczyło 1,7 tys. ofert (20,8%), staży – 1 tys. ofert (11,9%), a nieco ponad jedna czwarta ofert - pracy subsydiowanej.

Małopolski rynek pracy - informacje miesięczne