Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Europejski Fundusz Społeczny / Dotacje na założenie firmy - fundusze Unii Europejskiej

Dotacje na założenie firmy - fundusze Unii Europejskiej

W latach 2007-2013 fundusze Unii Europejskiej na założenie firmy są przyznawane w Małopolsce w ramach następujących programów:

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - przyznawaniem dotacji na założenie firmy (a także organizacją szkoleń i doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej) zajmują się tak zwani Operatorzy, wyłonieni w drodze konkursu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (w przypadku Małopolski). Osoby zainteresowane dotacjami powinny zgłaszać się bezpośrednio do Operatorów, wśród których znajdują się powiatowe urzędy pracy, fundacje, stowarzyszenia, agencje rozwoju regionalnego czy szkoły wyższe. Wojewódzki Urzad Pracy w Krakowie nie udziela szczegółowych informacji na temat warunków przyznawania dotacji!
  Aktualna lista Operatorów dla województwa małopolskiego dostępna jest w serwisie pokl.wup-krakow.pl.
  Zapraszamy również do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) dotyczącymi dotacji na założenie firmy.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - dotacje dotyczą tylko działalności gospodarczej o charakterze innowacyjnym. Podobnie jak w przypadku PO KL ich przyznawaniem zajmują się wyłonione w drodze konkursu podmioty, takie jak inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne. Adresy tych podmiotów można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - wyłącznie tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, szczegółowe informacje dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w oddziałach regionalnych ARiMR.

 

Przypominamy, że osoby zainteresowane założeniem firmy i jednocześnie zarejestrowane jako bezrobotne mogą ubiegać się o jednorazową dotację z Funduszu Pracy. Szczegółowych informacji udzielają właściwe powiatowe urzędy pracy.

 

Już istniejące w Małopolsce firmy mogą starać się o dofinansowanie swojej działalności za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (II Oś Priorytetowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka Regionalnej Szansy"). Centrum wspiera m. in.:

 • rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa
 • zmianę produkcji lub procesu produkcyjnego
 • zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych sprzyjających poprawie środowiska naturalnego i BHP
 • unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstw
 • zmianę wyrobu i usługi (w tym również zmianę w sposobie ich świadczenia, modernizację środków produkcji).

 

Rozwój firmy wspiera finansowo również Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.

 

Chcesz założyć działalność gospodarczą?
Szukasz środków zewnętrznych na inwestycje w firmie?

Skorzystaj z usług małopolskich punktów konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług. Krajowy System Usług to sieć ośrodków świadczących usługi informacyjne, doradcze, proinnowacyjne, pożyczkowe i poręczeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Całość koordynowana jest przez PARP. W Małopolsce ośrodki te mieszczą się w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Rabce Zdroju i Chrzanowie.

Więcej na www.malopolska.ksu.parp.gov.pl.