Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Europejski Fundusz Społeczny / Gwarancje dla młodzieży

Gwarancje dla młodzieży

Gwarancje dla młodzieży to nowa inicjatywa na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży. Ma zagwarantować, że wszyscy młodzi ludzie poniżej 29. roku życia – niezależnie od tego czy zarejestrują się w urzędzie pracy, czy też nie – uzyskają dobrej jakości ofertę w ciągu 4 miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy. Chodzi o ofertę zatrudnienia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszego kształcenia, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji.

O programie
W odpowiedzi na wysoki poziom bezrobocia wśród ludzi młodych w Europie w grudniu 2012 r. na szczeblu Unii Europejskiej opracowany został Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży (Youth Employment Package).
Kto realizuje program?
Program jest realizowany na szczeblach regionalnym/lokalnym oraz centralnym. Dużą rolę odgrywają wojewódzkie urzędy pracy.
Kto może skorzystać?
Osobami kwalifikującymi się do wsparcia w ramach Gwarancji dla młodzieży są ludzie bez pracy, którzy jej nie szukają, nie uczą się i nie zdobywają żadnych kompetencji zawodowych, czyli należą do tzw. kategorii NEET (od angielskiego Not in Education, Employment or Training).
Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży
Koncepcja działań przygotowawczych do wdrażania w Małopolsce Gwarancji dla młodzieży została ujęta w ramy projektu Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży (MGM).