Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

O Małopolskich Gwarancjach dla Młodzieży

Skuteczne wchodzenie osób młodych na rynek pracy jest jednym z priorytetów prowadzonej w regionie polityki rynku pracy.

Koncepcja działań przygotowawczych do wdrażania w Małopolsce założeń Gwarancji dla Młodzieży została ujęta w ramy realizowanego w 2014 r. projektu "Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży".

W ramach projektu przeprowadzono szeroką diagnozę potrzeb i priorytetów osób młodych, analizę barier związanych z ich wejściem na rynek pracy, a także opracowano Wytyczne służące przygotowaniu konkursów regionalnych w ramach PO WER 2014-2020. Kluczowym etapem realizacji projektu było powołanie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Osób Młodych, będącego forum dialogu i współpracy interesariuszy wspierających osoby młode.

Kolejnym krokiem podjętym przez WUP w Krakowie, aby udzielane w regionie wsparcie dla osób młodych było jak najbardziej efektywne i odpowiadało na potrzeby zarówno odbiorców wsparcia, jak i lokalnych rynków pracy, była realizacja projektu "Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych" (projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.4 PO WER).

Podczas zorganizowanych w ramach projektu warsztatów instytucje wchodzące w skład partnerstwa określiły koncepcje wsparcia młodych Małopolan, zdiagnozowały najskuteczniejsze ścieżki dotarcia do młodych Małopolan oraz sformułowały propozycje kryteriów dla konkursów regionalnych i centralnych ogłaszanych w ramach Osi I PO WER. Podstawą dla prac partnerstwa były wyniki przeprowadzonych w projekcie badań i analiz dotyczących sytuacji osób młodych na lokalnych rynkach pracy, uwzględniających perspektywę pracodawców oraz głos beneficjentów pomocy.

Do pobrania: