Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Europejski Fundusz Społeczny / Polityka WUP wobec nadużyć finansowych w programach operacyjnych
Informacja dot. EFS

Informacja dot. EFS
plac Na Stawach 1
tel.: 12 42 40 737
faks: 12 619 84 32
e-mail: efs@wup-krakow.pl

 

Polityka WUP wobec nadużyć finansowych w programach operacyjnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest organizacją, w której przestrzegane są normy prawne, etyczne i moralne oraz obowiązują zasady rzetelności, obiektywizmu i uczciwości.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest przeciwny nadużyciom i korupcji w każdym obszarze prowadzonej działalności. Przestrzegania powyższych zasad oczekuje się od wszystkich pracowników urzędu oraz klientów zewnętrznych.

Wszystkie przypadki nadużyć finansowych, korupcji oraz konfliktu interesów rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa krajowego i europejskiego.

Jeżeli zetknęli się Państwo z nadużyciem finansowym, nieprawidłowo realizowanymi projektami, w tym między innymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, prosimy o kontakt.

Zgłoszenia wszelkich kwestii związanych z nadużyciami finansowymi i skargami można dokonać na adres: kancelaria@wup-krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków


Formularz do kontaktu mailowego

(Wymagane(y))
(Wymagane(y))
(Wymagane(y))
(Wymagane(y))
(Wymagane(y))
(Wymagane(y))
  Listen to audio for this captcha

 

O nadużyciach finansowych

Państwa członkowskie są zobowiązane do podejmowania wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej poprzez zapobieganie, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

Nadużycie finansowe jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków polegające na:

  • wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu;
  • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu;
  • niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia wykrycia nadużycia finansowego

Każdy obywatel Unii Europejskiej może poinformować Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych - OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji mających wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej.

OLAF prowadzi dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu Unii Europejskiej, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskich.

Kontakt z OLAF może się odbywać we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/anti_fraud/olaf-and-you/report-fraud/index_pl.htm.

 

Uwaga! Należy pamiętać, że fałszywe oskarżenie o popełnienie czynu zabronionego jest przestępstwem i może być prawnie ścigane.

 

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami (opracowaniami):

 

Przydatne linki: