Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Małopolski rynek pracy / Regionalna polityka rynku pracy

Regionalna polityka rynku pracy

Zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej na poziomie kraju są realizowane na podstawie uchwalanego przez rząd Krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia (KPDZ). Natomiast określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich należy do zadań samorządu województwa.

Samorząd województwa na podstawie KPDZ corocznie przygotowuje i realizuje regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia (RPDZ). RPDZ uwzględnia strategię rozwoju województwa i strategię wojewódzką w zakresie polityki społecznej oraz opinie powiatowych jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społecznych.

Wyznaczone w RPDZ kierunki i priorytety polityki są brane pod uwagę m.in. przy dokonywaniu podziału środków Funduszu Pracy na realizowane przez powiaty działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zasobów ludzkich.

Funkcje koordynacyjną przy przygotowywaniu i realizacji RPDZ dla Małopolski sprawuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Odpowiada on również za monitoring i sprawozdanie z realizacji planu.