Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Posiedzenia

Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie w kadencji 2014-2018:

 

I posiedzenie

Marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa powołał członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Na  inauguracyjnym  posiedzeniu Rady w dniu 10 czerwca 2014 roku, w którym uczestniczyli marszałek Marek Sowa oraz wicemarszałek Roman Ciepiela, dokonano wyboru prezydium WRRP. Przewodniczącym został Marek Piwowarczyk, Kanclerz Loży Małopolskiej BCC - Związku Pracodawców, a wiceprzewodniczącym Jerzy Smoła, reprezentujący NSZZ "Solidarność".

 

II posiedzenie

W dniu 2 lipca 2014 roku odbyło się II posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Rada podjęła uchwały dotyczące uruchomienia nowych kierunków kształcenia w dwóch szkołach średnich. Członkowie Rady zapoznali się również z projektami  systemowymi realizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Podmiotowe Finansowanie Kształcenia, Budowa krajowego systemu kwalifikacji, Kierunek Kariera. Ustalono, że na następnym posiedzeniu Rady, które odbędzie się na początku października br., członkowie Rady zostaną szczegółowo zapoznani z realizowanymi przez WUP projektami.

 

III posiedzenie

W dniach 3-4 października 2014 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. W pierwszej części szkoleniowej członkowie Rady zapoznali się ze zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kontekście zadań WRRP oraz z najważniejszymi projektami realizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, a mianowicie: Podmiotowe Finansowanie Kształcenia - bon szkoleniowy, Express do zatrudnienia, Budowa Krajowego Systemu Kwalifikacji, Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. W drugim dniu spotkania odbyło się robocze posiedzenie WRRP, na którym podjęto uchwały dotyczące: uruchamiania nowych kierunków kształcenia, zintegrowanego formularza opiniowania nowych kierunków kształcenia oraz wniosku do marszałka województwa o uruchomienie programu regionalnego "Gwarancja 50+". Wypracowano również zasady efektywnego funkcjonowania Rady.

 

IV posiedzenie

W dniu 17 grudnia 2014 roku odbyło się ostatnie w 2014 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Rada podjęła uchwały dotyczące uruchomienia nowych kierunków kształcenia w 4 szkołach. Łącznie zaopiniowano 7 kierunków oraz podjęto uchwałę dotyczącą propozycji podziału środków Funduszu Pracy przyznanych na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2015 roku. Rada zapoznała się z unowocześnionym portalem pociągdokariery.pl oraz z aktualnym stanem realizacji projektu „Podmiotowe Finansowanie Kształcenia”.

 

V posiedzenie

W dniu 18 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Rada podjęła uchwały dotyczące uruchomienia nowych kierunków kształcenia w 17 szkołach. Łącznie zaopiniowano 41 kierunków oraz podjęto uchwałę dotyczącą propozycji podziału środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na 2015 rok. Rada zaopiniowała projekt Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015 oraz zapoznała się ze sprawozdaniem ze stanu realizacji zadań WUP w Krakowie za 2014 rok.

 

VI posiedzenie

W dniu 30 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Rada podjęła uchwały dotyczące uruchomienia nowych kierunków kształcenia w 15 szkołach. Łącznie zaopiniowano 30 kierunków. Rada podjęła uchwałę dotyczącą m.in. wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Rada zapoznała się również z oceną sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w 2014 roku.

 

VII posiedzenie

W dniu 22 kwietnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Rada podjęła uchwały dotyczące uruchomienia nowych kierunków kształcenia w 5 szkołach. Łącznie zaopiniowano 12 kierunków. Rada zapoznała się z informacjami nt. aktualnego stanu realizacji projektów własnych WUP, a mianowicie projektów: Podmiotowe Finansowanie Kształcenia, Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych oraz informacjami nt. badania absolwentów szkół zawodowych.

 

VIII posiedzenie

W dniu 1 lipca 2015 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Rada podjęła uchwały dotyczące uruchomienia nowych kierunków kształcenia oraz zapoznała się z efektami realizacji projektu Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych, jak również z informacjami na temat współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z Państwową Inspekcją Pracy. Radzie został przedstawiony wstęp do informacji na temat badania absolwentów szkół zawodowych, dalsza część będzie prezentowana na kolejnym posiedzeniu.

 

IX posiedzenie

W dniach 2-3 października 2015 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Podczas pierwszej części szkoleniowej członkom Rady przedstawiono podsumowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz omówiono nową perspektywę finansową. Członkowie zapoznali się także ze zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kontekście zadań Powiatowych Urzędów Pracy. W drugim dniu spotkania, podczas roboczego posiedzenia WRRP, podjęto uchwały dotyczące uruchomienia nowych kierunków kształcenia. Podczas posiedzenia członkom Rady przedstawiono podsumowania projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, a mianowicie: Podmiotowe Finansowanie Kształcenia - bon szkoleniowy, Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych, Budowa Krajowego Systemu Kwalifikacji, Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.

 

X posiedzenie

W dniu 17 grudnia 2015 roku odbyło się ostatnie w 2015 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Rada podjęła uchwały dotyczące uruchomienia nowych kierunków kształcenia w 14 szkołach. Łącznie zaopiniowano 28 kierunków oraz podjęto uchwałę dotyczącą propozycji podziału środków Funduszu Pracy przyznanych na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2016 roku. Rada zapoznała się ze stanem wdrożenia RPO i PO WER oraz informacjami nt. zlecania działań aktywizacyjnych.

 

XI posiedzenie

W dniu 23 marca 2016 roku odbyło się XI posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Rada pozytywnie zaopiniowała wykaz zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz przyjęła propozycję podziału środków Funduszu Pracy na realizację zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w bieżącym roku. Ponadto Rada podjęła uchwały dotyczące uruchomienia nowych kierunków kształcenia w 23 szkołach położonych na terenie województwa małopolskiego.

 

XII posiedzenie

W dniu 27 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, zaprezentował Radzie Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie za rok 2015. Radzie przedstawiono także informacje na temat zlecania działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia oraz założenia projektu "Kierunek Kariera". Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016.

 

XIII posiedzenie

W dniu 18 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Radzie przedstawiono propozycje zmian w formularzu opiniowania kierunków kształcenia oraz projekty obecnie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie („Kierunek Kariera", „Mobilność edukacyjna kadry Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie", „The Lifelong Learning Hub", „Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych") i projekty złożone do oceny przez Instytucję Pośredniczącą („Effect VPL", „Bądź aktywny - działaj!"). Rada podjęła uchwały dotyczące uruchomienia nowych kierunków kształcenia w 15 szkołach położonych na terenie województwa małopolskiego. Łącznie zaopiniowano 22 kierunki.

 

XIV posiedzenie

W dniu 14 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Podczas obrad wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Alina Paluchowska - przedstawiła Radzie ocenę sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w 2015 r. Radzie został również zaprezentowany stan realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Małopolsce w ubiegłym roku. Ponadto celem spotkania z Wojewódzką Radą Rynku Pracy było wypracowanie rekomendacji dotyczących wdrażania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w latach następnych. Podczas czerwcowego posiedzenia Radzie przedstawiono także informację o Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).

 

XV posiedzenie

W dniach 7 i 8 października 2016 roku odbywały się warsztaty Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. W pierwszym dniu warsztatów członkom rady została przedstawiona informacja dotycząca ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia konkursów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz poświęcona Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu. W drugim dniu spotkania odbyło się robocze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, w trakcie którego członkowie rady zapoznali się z wynikami badania losów absolwentów szkół zawodowych. Radzie przedstawiono również informację na temat projektów własnych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz projektów przewidzianych do realizacji. Podczas posiedzenia podjęto uchwały odnośnie kierunków kształcenia oraz uchwałę dotyczącą inicjowania programów regionalnych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z powiatowymi urzędami pracy województwa małopolskiego.

 

XVI posiedzenie

W dniu 19 kwietnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z udziałem marszałka województwa małopolskiego - Jacka Krupy. Rada podjęła uchwałę dotyczącą prognozowanych zmian w zakresie przeniesienia kompetencji związanych z kreowaniem polityki rynku pracy ze szczebla samorządowego na szczebel centralny. Rada podjęła także uchwały dotyczące uruchomienia nowych kierunków kształcenia w 28 szkołach - łącznie zaopiniowano 50 kierunków kształcenia. Rada przyjęła również uchwałę odnośnie wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017. Rada zapoznała się również z informacjami na temat aktualnego stanu realizacji projektu "Kierunek Kariera" - doradztwo zawodowe i bony szkoleniowe dla osób pracujących oraz dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców w Małopolsce.


XVII posiedzenie

W dniu 12 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Przewodniczący Rady - Marek Piwowarczyk - wręczył Akt Powołania Stanisławowi Mierzyńskiemu do składu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP). Rada podjęła uchwały dotyczące uruchomienia nowych kierunków kształcenia w 25 szkołach - łącznie zaopiniowano 61 kierunków kształcenia. Rada zapoznała się również z informacjami odnośnie stanu realizacji zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie za 2016 rok, jak i możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia w systemie bonów szkoleniowych w Małopolsce.

 

XVIII posiedzenie

W dniach 17 i 18 listopada 2017 roku odbyły się warsztaty Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. W pierwszym dniu warsztatów członkom rady została przedstawiona informacja dotycząca zasad zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP, programów wsparcia dla pracodawców i pracowników oraz szkolnictwa zawodowego w świetle aktualnej reformy. W drugim dniu spotkania odbyło się robocze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, w trakcie którego członkowie rady zapoznali się z analizą dotyczącą wydatkowania środków przez powiatowe urzędy pracy w ramach Funduszu Pracy za 2016 rok. Radzie przedstawiono również informację na temat analizy stawek rynkowych szkoleń w kontekście wyliczania wartości bonów. Podczas posiedzenia podjęto uchwały odnośnie kierunków kształcenia oraz uchwały dotyczące aktualizacji kryteriów wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców i zaktualizowanego wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników. Przewodniczący rady - Marek Piwowarczyk wręczył też Akt Powołania Albertowi Dziura do składu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.