Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Małopolski rynek pracy / Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, m.in. w ramach działalności rad rynku pracy.

Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy oraz organem stanowiącym w zakresie ustalania priorytetów wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Na szczeblu wojewódzkim tworzone są wojewódzkie rady rynku pracy jako organy opiniodawczo - doradcze marszałków województw, a na powiatowym - powiatowe rady rynku pracy jako organy opiniodawczo-doradcze starostów.

Kadencja rad rynku pracy trwa cztery lata.

W skład wojewódzkiej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez marszałka województwa spośród działających na jego terenie:

  • wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,

  • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych, oraz

  • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.