Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Małopolski rynek pracy / Wojewódzka Rada Rynku Pracy / Zadania i zasady działania

Zadania i zasady działania

Wojewódzka Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym marszałka województwa w sprawach polityki rynku pracy, a do jej zadań należy w szczególności:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;

 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

 • opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;

 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań;

 • opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;

 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;

 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy;

 • przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;

 • opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;

 • opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;

 • współpraca z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.

Zasady działania: Rada wyraża swoje opinie w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady. Głosowania są jawne, natomiast na umotywowany wniosek członka Rady, może być zarządzone głosowanie tajne.

Pracami Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy kieruje przewodniczący. Do zadań przewodniczącego należy inicjowanie i organizowanie prac rady, ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń, przewodniczenie obradom, a także reprezentowanie Rady wobec innych organów i instytucji. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go wiceprzewodniczący. Przewodniczący i wiceprzewodniczący są wybierani spośród członków rady w głosowaniu jawnym na czas trwania kadencji rady.

Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy odbywają się co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący zwołuje posiedzenia rady rynku pracy z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków rady rynku pracy. Posiedzenia rady mogą być zwoływane również na wniosek marszałka województwa.

Techniczną obsługę Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zapewnia wojewódzki urząd pracy.