Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP

e-Urząd

jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo niezbędne informacje dotyczące załatwienia spraw poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP.

 

 

Co to jest  ?

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych - bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej.

 
Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

 • obywatelami a administracją,
 • przedsiębiorcami a administracją,
 • instytucjami administracji publicznej. 

ePUAP dla obywateli

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie.

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 roku wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUPAP zgodne z Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 • oraz podpisania przesłanego pisma posiadanym potwierdzonym profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Załatwienie spraw następuje poprzez:

Wypełniony formularz pisma ogólnego można złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na adres skrytki odbiorczej WUP Kraków: 

/WUPKrakow/skrytka

Podstawa prawna

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651).

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem:

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych składanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub Profilem Zaufanym.

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF;
 • XLS;
 • CSV;
 • TXT;
 • GIF, TIF, BMP, JPG;
 • PDF;
 • ZIP.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.