Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Nagrody i wyróżnienia przyznane WUP

Nagrody i wyróżnienia przyznane WUP

ROK 2017

 • Jury konkursu RegioStars, organizowanego przez Komisję Europejską, wyróżniło projekt "PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia". Znalazł się on w gronie 24 finalistów spośród 103 zgłoszonych projektów w oparciu o 4 najważniejsze kryteria: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracę partnerską. Inicjatywa została zgłoszona w kategorii "Edukacja i szkolenia".
 • Projekt "PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia" został wyróżniony przez Ministerstwo Rozwoju w etapie krajowym konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017, mającego na celu wyłonienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców. Projekt zgłoszono w kategorii "Rozwój środowiska biznesowego".
 • Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed wyróżnił Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie za wkład i zanagażowanie w realizację dwóch edycji ogólnopolskiego badania "Barometr zawodów". Docenił sprawną koordynację badania we wszystkich województwach oraz przygotowanie publikacji podsumowujących jego wyniki.
 • Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych zostało docenione przez Małopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach jego działalności wypracowano rekomendacje w zakresie wsparcia osób młodych na rynku pracy, wśród których znajdują się osoby z niepełnosprawnościami. Analiza tej grupy i ich szans na podjęcie zatrudnienia oraz wypracowanie optymalnych ścieżek i metod wsparcia ma istotne znaczenie dla PFRON.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepiej zorganizowane działania w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zatytułowanego "Bądź autorem swojej kariery". Nagrodę przyznało Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jury brało pod uwagę: zgodność podejmowanych działań z celem i misją VIII OTK, innowacyjność, liczbę realizowanych form, współpracę z innymi instytucjami (partnerstwo), obszar i wielkość oddziaływań oraz wykorzystanie logo Stowarzyszenia jako inicjatora tej akcji. Łącznie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie 56 instytucji zrealizowało 215 wydarzeń, z których mogli skorzystać Małopolanie.

ROK 2016

 • Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP wyróżniło Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie za organizację działań w ramach VII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbywał się pod hasłem: "Poznaj swojego doradcę kariery".

ROK 2015

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał nagrodę dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie za przygotowanie metodologii badania "Barometr zawodów" i jednorocznej prognozy zapotrzebowania na pracowników w regionie oraz subregionalną koordynację poradnictwa zawodowego. WUP w Krakowie znalazł się w gronie 35 urzędów z całej Polski, które najlepiej zrealizowały założenia noweli ustawy o promocji zatrudnienia w roku 2014 r.
 • Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Andrzej Martynuska odebrał wyróżnienie "Małopolski Dąb 2014" w kategorii "Przyjazny Przedsiębiorczości". Nagrodę przyznał Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan. W szczególności zostały docenione działania w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego, które pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy edukacją formalną i poza formalną a biznesem i pozwala na poznanie wzajemne różnych stron procesu edukacji oraz stworzenie ciekawych inicjatyw społecznych z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Docenione zostały również bony szkoleniowe umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zatrudnionej kadry i ułatwiające dostęp do sprawdzonej, wysokiej jakości szkoleń, przy uproszczonym znacząco korzystaniu ze środków europejskich. Kapituła dostrzegła również działania w stworzeniu i promocji Małopolskiego Standardu Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) w PARP w Warszawie oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Dzięki MSUES - firmy szkoleniowe przechodząc proces akredytacji posiadają narzędzie podnoszenia jakości świadczenia usług. Małopolski Standard jest główną częścią składową Rejestru Usług Rozwojowych, a małopolscy przedsiębiorcy w tym firmy szkoleniowo-doradcze są już na starcie przygotowani do korzystania z nowych środków.

ROK 2014

 • Spośród przesłanych z wszystkich wojewódzkich urzędów pracy w 2014 r. pomysłów na realizację Programu Gwarancji dla Młodzieży, projekt opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: Małopolskich Gwarancji dla Młodzieży, został najwyżej oceniony i wskazany jako dobra praktyka. Doceniony został pomysł na zawiązanie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Osób Młodych. Obecnie w skład Partnerstwa wchodzi 61 instytucji, działających na rzecz wsparcia młodzieży na rynku pracy.
 • Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego po raz kolejny zostało docenione przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Za organizację wydarzeń podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2014 otrzymało wyróżnienie w kategorii "Stałe sieci partnerskie". Zarząd Stowarzyszenia zwrócił uwagę, że partnerstwa działając konsekwentnie na przestrzeni wielu lat, nieustannie wdrażają nowe pomysły z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Ich zaangażowanie w OTK pokazuje wielowymiarowość działań w tym obszarze.
 • Podczas krakowskich obchodów Święta Służby Więziennej Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie został wyróżniony przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie płk. Krzysztofa Trelę za aktywne wspieranie służb więziennych oraz działania na rzecz społecznej readaptacji osób skazanych.

ROK 2013

 • "Najlepsza inwestycja w człowieka 2013" - projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w latach 2010-2015 Konserwator - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia otrzymał taki tytuł w konkursie "Dobre praktyki EFS 2013" organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • Najlepszy Punkt Informacyjny EFS 2013 - po przeprowadzeniu badania na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego punkty Informacyjne EFS z Małopolski zajęły najwyższą pozycję, natomiast najlepszym Punktem EFS w Polsce jest Punkt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, zlokalizowany w Zespole Zamiejscowym w Nowym Sączu. Wysoko oceniona została nie tylko wiedza, profesjonalizm pracowników, ale również sposób przekazywania informacji. W rankingu województw, ze względu na poziom obsługi świadczony w Punktach Informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za 2013 r., Punkty Informacyjne EFS z Małopolski zajęły pierwsze miejsce w Polsce. Pod względem średnich wyników z trzech ostatnich badań (prowadzone były trzy badania w latach: 2009, 2011 i 2013) Województwo Małopolskie zostało ocenione jako jedno z trzech najlepszych województw (z warmińsko-mazurskim i pomorskim). Pod względem średnich wyników z ostatnich trzech badań najlepiej wypadły następujące Punkty Informacyjne PO KL:
 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Tarnowie.
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 3. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu.
 4. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie: 80,4%.
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działające przy Zespole Zamiejscowym WUP w Krakowie w Tarnowie zostało zwycięzcą V edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2013. Centrum zostało docenione za wkład w rozwój poradnictwa zawodowego w Polsce i podjęte działania.

ROK 2012

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie został wyróżniony statuetką Best Practice Award 2012. Nagroda została przyznana za realizację projektu "Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej". DZN jest pierwszym polskim projektem, który znalazł się na liście najlepszych praktyk opublikowanych przez Fundację ECDL. Fundacja ECDL, między innymi zajmuje się promocją praktycznego stosowania technologii informacyjnych i prowadzi certyfikację kompetencji informatycznych identyfikowalną na świecie. Fundacja ponadto umieściła projekt w publikacji Promoting Digital Literacy. Volumin 2 Case study from the world w kategorii Education.

ROK 2011

 • Komisja Europejska wybrała spośród polskich kandydatów Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na lokalnego koordynatora wydarzenia organizowanego w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. WUP Kraków, w dniach 20-21 października koordynował 2 dniowe seminarium pt. "The impact of the crisis on senior workers: challenges and responses by PES" ("Wpływ kryzysu na sytuację starszych pracowników. Wyzwania i podejmowane działania Publicznych Służb Zatrudnienia"). W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządu regionalnego, instytucji rynku pracy, stowarzyszeń, instytucji badawczych i naukowych, organizacji pozarządowych z całej Polski.

ROK 2010

 • Realizowany przez WUP w Krakowie projekt "ABC Gospodarki Społecznej" znalazł się wśród laureatów konkursu "Dobre Praktyki EFS 2010". Konkurs zorganizowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Spośród 360 zgłoszeń wyłoniono 15 projektów, które uzyskały tytuł "Najlepsza inwestycja w człowieka 2010".
 • Projekt WUP w Krakowie "Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej" został nominowany do nagrody w międzynarodowym konkursie "Best Practice Awards". Konkurs organizuje fundacja ECDL. Projekt WUP w Krakowie otrzymał nominację w kategorii Government / Public. Fundacja ECDL zaprosiła swoich partnerów ze 148 krajów do zgłaszania najciekawszych projektów związanych z ECDL. O Polskiej nominacji zdecydowali Szefowie Centrów Egzaminacyjnych, Koordynatorzy Regionalni i Koordynatorzy poszczególnych certyfikatów ECDL, oraz członkowie Komisji Zarządu Głównego ds. ECDL i członkowie Komisji ds. jakości ECDL.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie otrzymał wyróżnienie za organizację Małopolskiego Pociągu do Kariery, który odbył się w 2010 roku w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Nagrody dla instytucji szczególnie zaangażowanych w Ogólnopolski Tydzień Kariery przyznaje Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. W kategorii Instytucje - Rynek pracy wyróżniono Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń.