Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Oferty pracy w WUP / Nabór na stanowisko ds. administracyjnych

Nabór na stanowisko ds. administracyjnych

Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902);
 • wykształcenie średnie;
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych;
 • wiedza z zakresu finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych;
 • wiedza dotycząca samorządu województwa;
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 • znajomość zasad gospodarowania mieniem;
 • znajomość zasad przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych;
 • znajomość zasad zarządzania składnikami majątkowymi;
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy;
 • umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • umiejętność dobrej obsługi pakietu MS Office;
 • samodzielność, dokładność, systematyczność, odpowiedzialność.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (kierunek: ekonomiczne, administracja);
 • preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku i/lub w zakresie administracji budynkiem i/lub zarządzaniu mieniem;
 • znajomość ustawy o rachunkowości i rozporządzeń wykonawczych;
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i rozporządzeń wykonawczych w części dotyczącej obronny cywilnej i obronności;
 • umiejętność bardzo dobrej obsługi programu MS Excel.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)     Zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania WUP, w tym  m. in.: poprzez nadzór nad utrzymywaniem siedziby WUP w Krakowie w należytym stanie,

2)     Przygotowywanie umów związanych z funkcjonowaniem administracyjnym WUP, w tym umów najmu oraz nadzór nad ich realizacją.

3)     Planowanie i prowadzenie całokształtu spraw związanych z działalnością remontową i inwestycyjną WUP.

4)     Nadzór nad wyposażeniem i stanem technicznym urządzeń.

5)     Przygotowanie Urzędu i nadzór nad realizacją przepisów w zakresie obronności państwa i obrony cywilnej.

6)     Zapewnienie zaopatrzenia dla WUP, w tym:

-        ustalanie zapotrzebowania poszczególnych komórek organizacyjnych WUP,

-        dokonywanie zakupów zgodnie z procedurami zamówień publicznych.

7)     Przygotowywanie analiz z zakresu bieżącego wykorzystania zasobów tj.: paliwo, papier do drukarek i kserokopiarek przez poszczególne komórki organizacyjne.

8)     Przygotowywanie i nadzór na rozliczaniem refundacji kosztów czynszu, telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej.

9)     Nadzór nad realizacją zadań związanych zapewnieniem usług cateringu w WUP.

10)  Archiwizacja prowadzonej dokumentacji.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
 • podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV), 
 • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem),
 • kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,
 • kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (na dzienniku podawczym
  na I piętrze, pok. 105) lub,
 • pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym - Dz.U. Nr 130 z 2001 r., poz. 1450 z późn. zmianami) lub,
 • pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków

w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

Informacja o wyniku rekrutacji, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/wupwkrakowie oraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1 - parter.

Pozostałe informacje:

 • informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca biurowa w siedzibie Urzędu. Budynek Urzędu wyposażony w podjazd i dwie windy dostosowane do wózków inwalidzkich o średniej szerokości siedzisk ( do 40 cm). Ciągi komunikacyjne na poszczególnych piętrach umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku. W pomieszczeniach pracy wąskie przejścia i dojścia. Praca związana jest z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku ( między piętrami);
 • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%;
 • na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • w  przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.
 • Dyrektor WUP w Krakowie w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o unieważnieniu lub nierozstrzygnięciu naboru.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach  i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną.
 • Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych spełniających wymagania kwalifikacyjne.
 • Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych mogą skorzystać z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.