Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Oferty pracy w WUP / Nabór na stanowisko ds. koordynacji programów regionalnych

Nabór na stanowisko ds. koordynacji programów regionalnych

Wymagania niezbędne:

·         spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902);

·         wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

·         doświadczenie zawodowe związane z realizacją / wdrażaniem projektów i programów rynku pracy;

·         znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

·         znajomość specjalistycznych zagadnień z obszaru rynku pracy;

·         znajomość organizacji wolontariatu;

·         znajomość metod koordynowania, planowania i organizacji pracy oraz współdziałania w zespole;

·         umiejętność koordynowania działań w tym: planowania, monitorowania;

·         umiejętność motywowania i stawiania wymagań;

·         umiejętność bardzo dobrej komunikacji pisemnej i ustnej;

·         umiejętność twórczego podejście do rozwiązywania problemów i strategicznego myślenia;

·         umiejętność przygotowania prezentacji oraz wystąpień publicznych;

·         umiejętność pracy indywidualnej i grupowej;

·         umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu oraz w stresie;

·         łatwość nawiązywania kontaktów, asertywność, odpowiedzialność.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku: ekonomia, organizacja i zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, psychologia;
 • preferowane podyplomowe studia związane z zarządzaniem personelem, zarządzania projektami;
 • preferowane min. 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z udziałem w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE
 • preferowane doświadczanie w rekrutacji osób/wolontariuszy w wieku dojrzałym (powyżej 45. roku życia);
 •  znajomość zadań samorządu województwa i zadań realizowanych przez WUP Kraków;
 • znajomość tematyki aktywizacji osób bezrobotnych;
 • znajomość w zakresie współpracy z pracodawcami;
 • znajomość zagadnień dot. współpracy partnerskiej;
 • prawo jazdy kat. B;
 •  dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    Koordynacja poradnictwa psychologicznego realizowanego w ramach Programów Regionalnych.

2)    Koordynacja działań związanych z opracowaniem/aktualizacją/dostosowaniem programu szkoleń dla wolontariuszy w ramach Akademii Tutora dla wolontariuszy.

3)    Koordynacja działań związanych z realizacją cyklu szkoleń adresowanych do osób bezrobotnych w ramach programu „Gwarancja 40+”.

4)    Koordynacja procesu doradztwa grupowego dla pracodawców z zakresu obowiązkowych świadczeń wynikających z zatrudniania pracowników.

5)    Przygotowanie wszelkich informacji promujących realizację programów regionalnych skierowanych do: wolontariuszy oraz organizatorów form aktywizacyjnych (instytucji kultury, pracodawców) i uczestników programów (osób bezrobotnych), w szczególności pozyskiwanie miejsc pracy dla uczestników programów regionalnych.

6)    Rekrutacja i wybór wolontariuszy do programów regionalnych.

7)    Realizacja zadań organizacyjnych i merytorycznych związanych z przygotowaniem wolontariuszy do pracy w programach.

8)    Nadzór nad systemem komunikacji w strukturach wolontariatu.

9)    Koordynacja w procesie dopasowania wolontariusza do uczestnika.

10)  Monitoring spotkań indywidualnych.

11)  Budowanie i zarządzanie strukturą wolontariuszy i koordynacja spotkań regionalnych wolontariuszy.

12)  Rozwijanie Regionalnej Sieci Dojrzałego Wolontariatu na całą Małopolskę.

13)  Monitoring miejsc stażowych oraz innych form aktywizacyjnych na wybranej próbie.

14)  Przeprowadzenie naboru wniosków dla instytucji kultury zainteresowanych uczestnictwem w programach regionalnych, w celu otrzymania przez nich subsydiowanego zatrudnienia/ dofinansowania do wynagrodzenia czy też stażu dla nowo przyjmowanych pracowników/stażystów.

15)  Przyjmowanie i analiza raportów oraz sprawozdań otrzymywanych od Partnerów Programu oraz opracowywanie sprawozdań zbiorczych i raportów z realizacji Programów.

16)  Konsultacje oraz bieżąca współpraca z Partnerami Programów.

17)  Organizacja pracy i spotkań koordynacyjnych programami regionalnymi.

18)  Przeprowadzanie wizyt monitorujących u Partnerów Programów.

19)  Współpraca z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

20)  Gromadzenie, pozyskiwanie i weryfikacja danych niezbędnych do osiągnięcia planowanych rezultatów programów.

21)  Opracowywanie dokumentów i raportów związanych z bieżącą realizacją programów.

22)  Opracowywanie założeń merytoryczno-organizacyjnych oraz finansowania programów regionalnych  w tym analizy zapotrzebowania na usługi i instrumenty rynku pracy.

23)  Inicjowanie i przygotowywanie programów regionalnych i innych projektów finansowanych między innymi ze środków FP i EFS.

24)  Opracowywanie wniosków aplikacyjnych oraz podejmowanie działań prowadzących do podpisania umów.

25)  Archiwizacja prowadzonej dokumentacji.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
 • podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV), 
 • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem),
 • kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,
 • kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

·         w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (na dzienniku podawczym na I piętrze, pok. 105) lub,

·         pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych  uprawnień    do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579) lub,

·         pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków

w terminie do dnia 13 listopada 2017 r. (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

Pozostałe informacje:

1.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca biurowa w siedzibie Urzędu. Budynek Urzędu wyposażony w podjazd i dwie windy dostosowane do wózków inwalidzkich o średniej szerokości siedzisk (do 40 cm). Ciągi komunikacyjne na poszczególnych piętrach umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku. W pomieszczeniach pracy wąskie przejścia i dojścia. Praca związana jest z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku (między piętrami);

2.   W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych spełniających wymagania kwalifikacyjne.

3.     Informacja o wyniku rekrutacji, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/wupwkrakowie oraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1.

4.     Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

5.     W  przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

6.     Dyrektor WUP w Krakowie w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o unieważnieniu lub nierozstrzygnięciu naboru.

7.     Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną.

8.     Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

9.     Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych mogą skorzystać z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.