Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Oferty pracy w WUP / Nabór na stanowisko ds. naboru i oceny projektów

Nabór na stanowisko ds. naboru i oceny projektów

Przedłużenie terminu składania aplikacji

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że termin składania aplikacji został przedłużony do dnia 11.05.2017 roku (liczy się data wpływu).

_________________________________________________________

Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902.);
 • wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • minimum 6 m-cy doświadczenia zawodowego;
 • wiedza nt. zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • wiedza na temat Programów Operacyjnych wdrażanych przez WUP i obowiązujących wytycznych do ich realizacji, w tym w szczególności w zakresie VIII osi Regionalnej Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 i I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 • znajomość obowiązujących procedur wyboru projektów EFS ze szczególnym uwzględnieniem procedur w Programach Operacyjnych wdrażanych przez WUP;
 • znajomość zasad przygotowywania projektu o dofinansowanie z EFS (w tym sporządzania wniosku) i zarządzania nim;
 • znajomość zagadnień pomocy publicznej w projektach EFS;
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu województwa;
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • umiejętność analizy i interpretacji danych oraz przedstawiania wniosków;
 • umiejętność opracowywania materiałów informacyjnych i promocyjnych, w tym na stronę www.;
 • bardzo dobra komunikacja pisemna i ustna;
 • umiejętność przygotowania prezentacji i prowadzenia szkoleń;
 • umiejętność rozwiazywania problemów i pracy pod presją czasu;
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • samodzielne planowanie i organizowanie pracy własnej;
 • komunikatywność, uczciwość, dokładność, odporność na stres.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku społecznym, prawniczym lub ekonomicznym, administracyjnym;
 • preferowane doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem funduszami UE w administracji publicznej lub przygotowaniem/realizacją projektów współfinansowanych z EFS;
 • ogólna wiedza z zakresu KPA;
 • komunikatywna znajomość języka obcego - preferowany język angielski;
 • dobra obsługa pakietu MS Office, w tym bardzo dobra obsługa programu Excel.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Organizowanie procesu naboru wniosków w ramach wdrażanych przez WUP Programów Operacyjnych, Funduszu Pracy, w tym przede wszystkim:

1)    Przygotowywanie regulaminów konkursów i naborów projektów pozakonkursowych.

2)    Ogłaszanie konkursów i przeprowadzenie naboru projektów.

3)    Przeprowadzanie oceny wniosków o dofinansowanie projektów i jej dokumentowanie, współpraca z członkami Komisji Oceny Projektów.

4)    Przygotowywanie treści umów o dofinansowanie projektów oraz prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy.

5)    Ewidencjonowanie procesu naboru i oceny projektów w  systemach informatycznych.

6)    Prowadzenie dokumentacji, sporządzanie zestawień i analiz dotyczących naborów wniosków.

7)    Prowadzenie działań informacyjnych z zakresu PO WER, w tym w szczególności organizacja i prowadzenie spotkań adresowanych do poszczególnych grup potencjalnych beneficjentów, udzielanie informacji potencjalnym Beneficjentom PO WER w ramach punktu konsultacyjnego, sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności informacyjnej, ścisła współpraca z innymi stanowiskami w zakresie prowadzenia jednolitej polityki informacyjno - promocyjnej Urzędu.

8)    Przygotowywanie danych do materiałów informacyjnych na strony internetowe WUP, EFS i Instytucji Zarządzających, na tablice ogłoszeń WUP.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
 • podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),  
 • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej
  o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem),
 • kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów  potwierdzających wymagane  w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
 • kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (na dzienniku Podawczym- na I piętrze, pok. 105) lub,
 • pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym - Dz.U. Nr 130 z 2001 r., poz. 1450 z późn. zmianami) lub,
 • pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków.

w terminie do dnia 4 maja 2017 r. (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

Pozostałe informacje:

 • informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa w siedzibie Urzędu. Budynek Urzędu wyposażony w podjazd i dwie windy dostosowane do wózków inwalidzkich o średniej szerokości siedzisk (do 40 cm). Ciągi komunikacyjne na poszczególnych piętrach umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku. W pomieszczeniach pracy wąskie przejścia i dojścia. Praca związana jest z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku (między piętrami);
 • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%;
 • na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.
 • Dyrektor WUP w Krakowie w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o unieważnieniu lub nierozstrzygnięciu naboru.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną.
 • Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych spełniających wymagania kwalifikacyjne.
 • Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych mogą skorzystać z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.