Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Oferty pracy w WUP / Nabór na stanowisko ds. programowania i monitorowania EFS

Nabór na stanowisko ds. programowania i monitorowania EFS

Wymagania niezbędne:

·       spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902.);

·       wykształcenie wyższe;

·       wiedza w zakresie problematyki rynku pracy, z uwzględnieniem województwa małopolskiego;

·         wiedza w zakresie dokumentów programowych i wytycznych do wdrażanych przez WUP Programów Operacyjnych;

·         znajomość przepisów dot. rynku pracy w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

·         znajomość zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego;

·         znajomość polityki regionalnej, w tym w obszarze rynku pracy;

·         znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu województwa;

·         zdolność do czynności analitycznych i interpretacji informacji oraz przedstawiania wniosków;

·         znajomość technik prezentacji i prowadzenia wystąpień publicznych;

·         umiejętność twórczego podejście do rozwiązywania problemów i umiejętność strategicznego myślenia;

·       samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy;

·       umiejętność dobrej komunikacji pisemnej i ustnej;

·       umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;

·        odpowiedzialność za efekty powierzonej pracy;

·       dokładność i rzetelność;

·       decyzyjność.

Wymagania dodatkowe:

·       preferowane wykształcenie wyższe na kierunkach społecznych, prawniczych lub ekonomicznych;

·       mile widziane studia podyplomowe w zakresie funduszy UE;

·       preferowane doświadczenie zawodowe związane z realizacją/wdrażaniem projektów i programów rynku pracy w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków EFS lub w pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku lub;

·       mile widziana znajomość przepisów prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, monitorowania, kontroli, audytu  i ewaluacji projektów współfinansowanych z EFS;

·       mile widziana komunikatywna znajomość języka obcego– preferowany język angielski;

·       dobrej obsługi MS Office, w tym  bardzo dobrej obsługi programów Excel i PowerPoint.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    Koordynacja realizacji wdrażanych przez WUP Programów Operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2)    Współudział w programowaniu i planowaniu działań w Programach Operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego.

3)    Gromadzenie danych i informacji oraz przygotowywanie analiz i ocen stanu realizacji Programów  Operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4)    Monitorowanie postępu realizacji Programów Operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności przygotowywanie sprawozdań i raportów.

5)    Współpraca z Instytucjami Zarządzającymi w zakresie ewaluacji Programów Operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

6)    Opiniowanie dokumentów programowych i wytycznych dla Programów Operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

7)    Planowanie finansowe i bieżący nadzór nad wydatkowaniem środków w ramach Programów Operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

8)    Opracowywanie deklaracji wydatków dla Programów Operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

9)    Przygotowywanie podręczników instrukcji wykonawczych/procedur w ramach programów operacyjnych, w tym opracowywanie, aktualizacja oraz analiza spójności procedur.

Wymagane dokumenty:

  • podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat,
  • podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),  
  • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
  • podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem),
  • kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,
  • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów  potwierdzających wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia oraz zakres zadań;
  • kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

·         w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (na dzienniku Podawczym - I piętrze, pok.105) lub,

·         pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych  uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579) lub,

·         pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków.

w terminie do dnia 13 listopada 2017 r. (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.  

Pozostałe informacje:

1.     Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca biurowa w siedzibie Urzędu. Budynek Urzędu wyposażony w podjazd i dwie windy dostosowane do wózków inwalidzkich o średniej szerokości siedzisk (do 40 cm). Ciągi komunikacyjne na poszczególnych piętrach umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku. W pomieszczeniach pracy wąskie przejścia i dojścia. Praca związana jest z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku (między piętrami);

2.     W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych spełniających wymagania kwalifikacyjne.

3.     Informacja o wyniku rekrutacji, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/wupwkrakowie oraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1.

4.     Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

5.     W  przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

6.     Dyrektor WUP w Krakowie w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o unieważnieniu lub nierozstrzygnięciu naboru.

7.     Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy,
 a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną.

8.     Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

9.     Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych mogą skorzystać z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.