Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Oferty pracy w WUP / Nabór na stanowisko ds. promocji i informacji

Nabór na stanowisko ds. promocji i informacji

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że termin składania aplikacji został przedłużony do dnia 27.09.2017 (liczy się data wpływu).
_______________________________________________

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że termin składania aplikacji został przedłużony do dnia 22.09.2017 (liczy się data wpływu).
_______________________________________________

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony do 31.12.2017 r., z możliwością przedłużenia, w wymiarze 0,5 etatu.

Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902);
 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z public relations w przypadku posiadania wykształcenia wyższego lub minimum rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z public relations w  przypadku posiadania wykształcenia średniego;
 • znajomość zasad planowania i realizacji kampanii promocyjnych;
 • znajomość zagadnień z zakresu projektowania i wdrażania strategii działań promocyjnych i public relations;
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu województwa
 • znajomość zadań, celów i misji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych;
 • umiejętność opracowywania materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • umiejętność reprezentowania WUP w kontaktach zewnętrznych;
 • umiejętność wystąpień publicznych;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • bardzo dobra komunikacja pisemna i ustna;
 • łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność;
 • odporność na stres, sprawność organizacyjna;
 • dokładność, rzetelność.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe, kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, social media, marketing i zarządzanie, inne kierunki społeczne;
 • mile widziane  doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na podobnym stanowisku;
 •  znajomość Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • znajomość zagadnień z polityki regionalnej;
 • znajomość problematyki rynku pracy z uwzględnieniem województwa małopolskiego;
 • umiejętność prowadzenia współpracy partnerskiej;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski;
 • umiejętność obsługi programów graficznych;
 • umiejętność dobrej  obsługi pakietu MS Office.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    Promowanie poprzez środki masowego przekazu, w tym social media działań realizowanych przez WUP.

2)    Gromadzenie informacji publikowanych w mediach dotyczących WUP i małopolskiego rynku pracy.

3)    Udział w przygotowaniu planów promocji.

4)    Realizacja działań związanych z promocją i informacją WUP.

5)    Prowadzenie postępowań publicznych z zakresu działalności informacyjno – promocyjnej i wydawniczej WUP.

6)    Redagowanie informacji oraz opracowywanie materiałów graficznych na strony internetowe WUP.

7)    Dbałość o właściwe, zgodne z System Identyfikacji WUP oraz Systemem Województwa Małopolskiego oznakowanie materiałów informacyjno-promocyjnych Urzędu.

8)    Kształtowanie pozytywnego wizerunku WUP poprzez promowanie priorytetowych działań WUP oraz nawiązywanie kontaktów i współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi działającymi na rynku pracy.

9)    Współpraca z powiatowymi urzędami pracy w zakresie wspólnej promocji usług publicznych służb zatrudnienia w Małopolsce.

10)  Realizacja zadań związanych z organizacją wydarzeń typu konferencje, targi, dni otwarte oraz innych wydarzeń promujących działalność WUP.

11)  Sporządzanie okresowych raportów z realizacji strategii promocyjnej WUP oraz sprawozdań z działalności promocyjno – informacyjnej.

12)  Archiwizacja prowadzonej dokumentacji.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór;
 • podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV);  
 • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem);
 • podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem);
 • kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;
 • kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy;
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów  potwierdzających wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia ora zakres zadań;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

·         w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (na dzienniku podawczym- na I piętro, pok.105) lub,

·         pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych  uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579) lub,

·         pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków

w terminie do dnia 15 września 2017 r. (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

Pozostałe informacje:

1.     Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa w siedzibie Urzędu na pierwszym piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windę. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku. W pomieszczeniach pracy wąskie przejścia i dojścia. Praca związana jest z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych.

2.     W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych spełniających wymagania kwalifikacyjne.

3.     Informacja o wyniku rekrutacji, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/wupwkrakowie oraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1.

4.     Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

5.     W  przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

6.     Dyrektor WUP w Krakowie w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o unieważnieniu lub nierozstrzygnięciu naboru.

7.     Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną.

8.     Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

9.    Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych mogą skorzystać z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.