Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Oferty pracy w WUP / nabór na stanowisko ds. wdrażania

nabór na stanowisko ds. wdrażania

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że termin składania aplikacji został przedłużony do 15.11.2017 r. (liczy się data wpływu).

Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902.);
 • wykształcenie minimum średnie;
 • wiedza na temat ogólnych zasad funkcjonowania Funduszy Europejskich, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • wiedza na temat Programów Operacyjnych wdrażanych przez WUP, w tym w szczególności w zakresie VIII osi Regionalnej Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
  i I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 • znajomość zasad przygotowywania projektu o dofinansowanie z EFS i zarządzania nim, 
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu województwa,
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy, w tym pracy pod presją czasu,
 • umiejętność analizy dokumentów, w tym finansowych,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • dobra komunikacja pisemna i ustna,
 • komunikatywność, dokładność, rzetelność, uczciwość, asertywność.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym lub prawniczym,
 • mile widziane studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami,
 • preferowane minimum roczne doświadczenie zawodowe;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku i/lub w pracy związanej z zarządzaniem funduszami UE,
 • znajomość technik prezentacji i prowadzenia wystąpień publicznych,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • umiejętność dobrej  obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobrej obsługi programu Excel.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Zapewnienie jednolitego, zgodnego z prawem sposobu wdrażania projektów.
 2. Przygotowywanie propozycji zmian w realizowanych projektach - na podstawie zaakceptowanych zgłoszeń Beneficjentów.
 3. Sporządzanie aneksów do zawartych umów o finansowanie projektu.
 4. Weryfikacja formalna, rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność w tym poniesionych wydatków ujętych we wnioskach i ich kwalifikowalności.
 5. Weryfikacja i analiza sprawozdań z realizacji projektów i osiągniętych efektów (w tym wniosków o płatność pod kątem kwalifikowalności wydatków).
 6. Wprowadzanie danych do systemów informatycznych w zakresie nadzorowanych umów zawartych z Beneficjentami.
 7. Odzyskiwanie środków finansowych wydatkowanych przez Beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem, a w razie nieskuteczności podejmowanych działań - wszczynanie postępowania windykacyjnego.
 8. Gromadzenie danych dla każdego nadzorowanego projektu, niezbędnych do weryfikacji, audytów i ewaluacji.
 9. Badanie bieżącej efektywności i sporządzanie analiz dotyczących nadzorowanych projektów.
 10. Organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń oraz konsultacji dla Beneficjentów dotyczących realizowanych projektów.
 11. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi WUP zaangażowanymi w proces wdrażania Programów Operacyjnych zgodnie z obowiązującą procedurą.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór;
 • podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV);  
 • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem);
 • podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem);
 • kserokopia dyplomu lub świadectwa szkolnego poświadczającego wykształcenie;
 • kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy;
 • mile widziane kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów  potwierdzające pożądane doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (na dzienniku podawczym na I piętro, pok.105) lub,
 • pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579) lub,
 • pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków

w terminie do dnia 08 listopada  2017 r. (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

Pozostałe informacje:

 • Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca biurowa w siedzibie Urzędu. Budynek Urzędu wyposażony w podjazd i dwie windy dostosowane do wózków inwalidzkich o średniej szerokości siedzisk (do 40 cm). Ciągi komunikacyjne na poszczególnych piętrach umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku. W pomieszczeniach pracy wąskie przejścia i dojścia. Praca związana jest z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku (między piętrami);
 • W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych spełniających wymagania kwalifikacyjne.
 • Informacja o wyniku rekrutacji, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/wupwkrakowie oraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1.
 • Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 • W  przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.
 • Dyrektor WUP w Krakowie w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o unieważnieniu lub nierozstrzygnięciu naboru.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną.
 • Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych mogą skorzystać z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.