Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Oferty pracy w WUP / Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych

Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych

Wymagania niezbędne:

·         spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902.);

·         wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

·         2 lata doświadczenia zawodowego, w tym minimum roczne doświadczenie na stanowisku związanym z praktycznym stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych;

·         wiedza dotycząca finansów publicznych;

·         wiedza dotycząca odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

·         znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych;

·         znajomość struktury i funkcjonowania administracji publicznej;

·         znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;

·         wiedza dotycząca samorządu województwa;

·         umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy, w tym ustalania priorytetów;

·         umiejętność interpretacji i analizy aktów prawnych;

·         umiejętność analitycznego myślenia;

·         umiejętność podejmowania decyzji;

·         umiejętność współpracy;

·         dokładność, rzetelność, samodzielność;

·         odporność na manipulację i wpływy;

·         odpowiedzialność za efekty powierzonych zadań.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku organizacja i zarządzanie, ekonomia, prawo, administracja publiczna, preferowane studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 • preferowane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na podobnym stanowisku;
 • mile widziana wiedza nt. EFS oraz Programów Operacyjnych wdrażanych przez WUP;
 • dobra obsługa pakietu MS Office.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro, w tym opracowywanie:

·         projektu SIWZ oraz projektu ogłoszenia dotyczącego zamówienia publicznego;

·         projektu dokumentów kierowanych do Wykonawców w toku postępowania;

·         propozycji wykluczenia Wykonawcy z postępowania;

·         propozycji odrzucenia oferty Wykonawcy;

·         propozycji rozstrzygnięcia protestu;

·         propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty;

2)    Kontrolowanie w zakresie formalno – prawnym prawidłowości przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro, w tym akceptowanie wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3)    Udział w pracach Komisji Przetargowych.

4)    Sporządzanie i aktualizowanie planu  zamówień publicznych WUP na podstawie zespołowych planów zamówień.

5)    Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych w WUP.

6)    Aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej WUP w zakresie zamówień publicznych.

7)    Doradzanie i udzielanie informacji pracownikom WUP z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

8)    Organizowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników WUP z zakresu zamówień publicznych.

9)    Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych Dyrektora WUP w zakresie zamówień publicznych i sprawowanie  nadzoru ich stosowaniem.

10)  Współpraca ze stanowiskiem Radcy Prawnego w zakresie powierzonych zadań.

11)  Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych.

12)  Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie powierzonych zadań.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
 • podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),  
 • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem),
 • kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane  w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia oraz zakres zadań,
 • kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

·         w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (na dzienniku Podawczym - I piętro, pokój 105) lub,

·         pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych  uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz.U. Nr 130 z 2001 r., poz. 1450 z późn. zmianami) lub,

·         pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków.

w terminie do dnia 22 maja 2017 r. (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

Pozostałe informacje:

1.     Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa w siedzibie Urzędu na drugim piętrze budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku. W pomieszczeniach pracy wąskie przejścia i dojścia. Praca związana jest z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych.

2.     W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych spełniających wymagania kwalifikacyjne.

3.     Informacja o wyniku rekrutacji, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/wupwkrakowie oraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1.

4.     Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. 

5.     W  przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

6.     Dyrektor WUP w Krakowie w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję
o unieważnieniu lub nierozstrzygnięciu naboru.

7.     Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy,
 a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną.

8.     Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

9. Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych mogą skorzystać z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.